GENB018 Глобалният свят

Анотация:

• Произход и генезис на човешките цивилизации. Светът като цивилизация. Основни човешки цивилизации. Възникване на глобалния свят. Вълни на глобализацията. Сблъсъкът на цивилизациите. Бъдещето на глобалния свят .

• Глобалните проблеми и противоречия на съвременния свят. Възникване и развитие на глобалните проблеми. Генезис и класификация на глобалните проблеми. Глобално затопляне. Глобална демографска криза. Продоволствения проблем. Противоречието “Север- Юг”. Съвременна надпревара във въоръжаването. Глобални енергийни проблеми. Пътища и възможности за тяхното решаване.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р
проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Притежават задълбочени знания за произхода и генезиса на човешките цивилизации. Познават закономерностите на развитие на глобалния свят. Получават системни знания за глобалните проблеми на съвременния свят и възможностите за тяхното преодоляване.

2) могат: да анализират в исторически и съвременен аспект проблемите на функционирането на съвременния свят, да познават и използват класическите и съвременни автори по проблема и да възприемат критично основните хипотези и концепции на отделните автори и школи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания да произхода на човека, за историята и за историческите преодизации.

Да имат обща представа от понятията "цивилизация" и "глобализация".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекции

1. Лекция 1. Тема: Човекът и неговите обиталища

• основни понятия: род, племе , народност, етнос, общество, присъствие.

• основни факти и реалии: Произход на човека и обществото , еволюция на човешките общности, типове присъствия.

• големите изследователи и автори в областта: Чарлз Дарвин, Клод-Леви Строс, Б.Ф.Поршнев.

2. Лекция 2. Тема: Цивилизациите

• основни понятия: цивилизация, локални цивилизации, общи белези и отличия на цивилизациите, взаимодействие и приемственост на цивилизациите, религия, култура.

• основни факти и реалии: Сравнителен анализ на първите човешки цивилизации в Египет, Месопотамия, Южна Азия, Китай и северната част на Южна Америка. Гръцката и римската култура и цивилизация.

• големите изследователи и автори в областта: Ото Шпенглер, Арнолд Тойнби, Фронсоа Шаму

3. Лекция 3. Тема: Глобализация. Вълни на глобализацията.

• основни понятия: глобализация, регионализация, глобализационни вълни

• основни факти и реалии: Глобализацията като феномен на човешкото общество. Ранни форми на глобализация- великото преселение на народите, кръстоносни походи, великите географски открития. Съвременни глобализационни вълни. Първа глобализационна вълна, втора глобализационна вълна.

• големите изследователи и автори в областта: Арнолд Тойнби, Антъни Гидънс, З. Бауман.

4. Лекция 4. Тема: Глобален свят

• основни понятия: човечество, глобален свят, регионализация. регионални икономически и политически системи.

• основни факти и реалии: Формиране на глобалния свят, единство и разделеност на глобалния свят, взаимно проникване и преодоляване на разделеността на глобалния свят

• големите изследователи и автори в областта: А. Гидънс, Зб. Бжежински, Фр. Фукояма, Ж. Атали , Ноам Чомски. Томас Фридман.

5. Лекция 5. Тема: Рисковото общество. Глобализация на рисковете и появата на рисковото общество. Улрих Бек.

• основни понятия: глобално общество , глобална анонимна власт, риск, предизвикателство, заплаха, национализъм и космополитизъм.

• основни факти и реалии: Размиване на границите между пазарите, цивилизациите и културите. Метавластова конюнкура на глобалната политика и икономика. Рисково присъствие.

• големите изследователи и автори в областта: Улрих Бек.

6. Лекция 6. Тема: Съвременните номади. Жак Атали.

• основни понятия: “студена война”, биполярен свят, нов световен ред, рискови държави, мобилност.

• основни факти и реалии: Мобилно присъствие, универсални предизвикателства, проблеми на идентичността, променящата се държава.

• големите изследователи и автори в областта: Жак Атали,

7. Лекция 7. Тема: Съвременната глобализация като културен и политически феномен.

• основни понятия: глобален свят, глобална икономика , глобална политика , глобална култура, глобална власт, глобални институции на властта.

• основни факти и реалии: Характеристики на глобализацията в икономически , политически, културен , религиозен аспект. Възгледи за природата на глобализацията. Специфика на цивилизационното присъствие на Изтока, Запада и Юга.

• големите изследователи и автори в областта: С. Хънтингтън. Жан-Клод Гилбо

8. Лекция 8. Тема: Глобалното бъдеще.

• основни понятия: модерният и постмодерен свят, мисловни парадигми на модерността и постмодерността.

• основни факти и реалии: Модели за бъдещето на света. Основни школи и автори.

• големите изследователи и автори в областта: Зб. Бжежински, Фр. Фукояма, Ж. Атали , У. Бек, Х. Кисинджър , С. Хънтингтън, Жан-Клод Гилбо

9. Лекция 9. Тема: Глобален свят и геополитика.

• основни понятия: геополитика, световни геополитически оси.

• основни факти и реалии: Геополитическата картина на глобалния свят. Междинна Европа. Транспортните връзки.

• големите изследователи и автори в областта: Х. Кисинджър, Ив Лакост, Александър Дугин, Александър Панарин.

10. Лекция 10. Тема: Глобалната сигурност и несигурност. Световен политически ред

• основни понятия: сигурност и несигурност, глобална , регионална , национална сигурност. Организация на международната сигурност. Световни политически подредби, нов световен политически ред- основни елементи.

• основни факти и реалии: Съвременният свят между сигурността и несигурността.

• големите изследователи и автори в областта: Зб. Бжежински, Х. Кисинджър , С. Хънтингтън

Практически занимания

1. Семинар 1. Тема: Възникване на човешкото общество.

2. Семинар 2: Тема: Основни човешки цивилизации.

3. Семинар 3. Тема: Глобализация. Вълни на глобализацията

4. Семинар № 4: Бъдещето на глобалния свят.

5. Изпитен тест

Литература по темите:

1. Аристотел. Политика, С., 1994.

2. Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997

3. Богданов Б. Европа- разбирана и правена. С.,2001.

4. Бодрийар Ж. Дух терроризма// Геополитика террора. М., 2002.

5. Владимиров А.И. Стратегические этюды. М., 2002.

6. Гидънс А. Третият път. С.,1999 .

1. Гълъбов А., Етническият проблем в България. Фондация “Свободна инициатива”. С. 1995

2. Дарвин, Ч., Произход на видовете и половият подбор. Превод на бълг. от П. Балева, ІІ изд.

3. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

7. Дугин А. Основы геополитики. М., 1997.

8. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО – заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004.

9. Йончев Д. Равнища на сигурност. Изд. На НБУ. С.,2005л

10. Кисинджър Х. Дипломацията, С. 1997.

11. Кисинджър Хл Политиката. С.,2001 г.

12. Мизов, М.(съставител), Глробализация, евроинтеграция, национална държава., С., 2003.

13. Мэхен А. Влияние морской силы на историю: 1660-1783. М.-Л., 1941.

14. Недев Тл Геополитика. Бъдещото на човечеството. Варна, 2001 г.

15. Пансарин, А., Искушение глобализмом., М., 2002.

16. Поршнев, Б. Ф. За началото на човешката история. Първо издание 1974, второ изд. 1991.

17. Строс Клод-Леви, „Елементарни структури на родството“ (1949)

18. Тихонравов Ю.В. Геополитика, М., 1998.

19. Тойнби, А. Изследване на историята. Православната цивилизация.

20. Фетийо, Ф., Реквием за една загинала империя. С., 2003.

21. С. Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С., 1999.

22. Фукояма Ф. Краят на историята. С.,1999г.

23. Хаусхофер К. Континентальный блок // Хаусхофер о геополитике. М., 2001.

24. Цыганков, П.А., Теория международных отношений. М., 2002.

25. Хънтингтън С. Сблъсъкът на цивилизациите. С., 1995.

26. Шаму Ф. Гръцката цивилизация. Превод от фр. С., 1997.

27. Brzezinski Zb. Living With a New Europe // The National Interest, Summer. 2000.

28. Haushofer K. Grundlagen, Wesen und Ziele der Geopolitik. B., 1928.

29. Hendrickson, W.(Editor), The Morality of Capitalismqw N.Y., 1992,

30. Kjellen R. Staten som Lifsform, Stockholm, 1916.

31. Kjellen R. Der Staat als Libens form, B., 1917.

32. Kissinger H., Does America Need a Foreign Policy?, N,Y, L.,Toronto, Sydney, Singapore, 2001.

33. Kristof L. The Origins and Evolution of Geopolitiks // The Journal of Conflict Resolution 1960, N 1.

34. Mackinder H. Democratic Ideas and Reality. N.Y., 1962,

35. Santoro C. Progetto di ricarca multibunjionale 1944-1955. Milano, 1994.

36. Spykman N. America’s Strategiy in World Politics. Hamdem, 1942.

37. Жак Атали. Кратка история на бъдещето. С., 2007

38. Улрих Бек. Световното рисково общество. С., 2001

39. Чомски Н. Година 501: завоюването продължава. С.1997.

Средства за оценяване:

Самостоятелната работа е свързана с темите на семинарите и се представя на тях.

Вид на самостоятелната работа: Анотация или резюме - 5%; реферат - 10% ; курсова работа -15% ;

Проверка и индивидуална работа със студентите: Презентация - 10%; участие в дискусии - 5%; тест – 15%

По време на семестъра се попълват контролни тестове и се разработват тектсове, като студентът натрупва минимум три текущи оценки.