VACB013 Практическо приложение на плаката

Анотация:

Учебното съдържание на курса е теория и практика на плаката.

Разглеждат се: принципи за изграждане на плаката; използвани изобразителни елементи; практически задачи – проектиране на плакати по зададени теми.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

проф. Димитър Тасев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще знае: теория и практика за изграждане на плаката

ще може: да проектира плакати


Предварителни изисквания:
Познаване на основните графични принципи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Плакат – особености и историческо развитие

2. Симетрична и асиметрична композиция

3. Равновесиета – основен закон в графичната композиция

4. Уравновесяване чрез линии,посоки и оси на изаброзителния материал

5. Колоритно уравнивесяване.Позитивно,негативно. Топли,студени гами

6. Уравновесяване с помощта на шрифта

7. Взаимоотношенията между образните елементи в композицията

8. Съдържанието – определящ фактор

9. Натуралистични изобразитевни елементи. Плакатен изказ

10. Експресни изобразителни елементи. Плакатен изказ

11. Шаржови изобразителни елементи. Изграждане на “ ГИД”

12. Идея,виц. Акцентиране на идеята

13. Идеен проект

14. Технически срелства за реализиране на плаката

15. Конферанс

16. Поява и развитие на плаката

17. Толуз Лотрек – родоначалник на плаката

18. Рисунката на плаката

19. Композициа на плаката

20. Колористика на плаката

21. Участие на шрифта в плаката

22. Артистичен плакат

23. Дизайнерски плакат

24. Мащаб на композицията

25. Видове форми

Литература по темите:

1. Проф. Тасев Д. "Графичен дизайн"

2. Дамянов Б. Методика на обучението по композиция. Изд. "Златю Боеджиев", Пловдив, 1999

3. Борисов Б. М. Промишлен дизайн. УНСС, София, 2001

4. Желева.Мартинс Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2000

5. Паркър Р. С. Професионален дизайн в рекламата. Софпрес, София, 1999

Средства за оценяване:

* упражнения

* самостоятелни работи