VACB307 Презентиране в графичния дизайн

Анотация:

Курсът е предназначен за графичните дизайнери, като дава основни познания с предмет на изследване в две направления: мултимедийното презентиране - общи принципи и възможности, както и за принципите за презентиране на различни творчески задачи, ориентирани към графичния дизайн. Обектът на изследване се реализира от системни и технологични знания за използване на разнообразни средства и среди за изразяване на представителна информация с рекламна цел и въздействие непосредствено върху потребителя на информация. Дават се и основните насоки за подготовка и представяне на дипломен проект. Основните продукти, които следват изложението като функционални възможности, са Power Point и CorelDraw.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Румяна Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да създават, организират и представят дизайнерските си проекти на базата на знанията усвоени в курса, съчетани със знанията им от други курсове, ориентирани към графичния дизайн.

2) могат:

Да изграждат интегрирана среда на авторска мултимедийна система: композиране на сценарий за представянето; ефекти и възможности; възможности за програмиране на интерактивна организация на представянето.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения като:

• Начална компютърна грамотност;

• Творчески умения и нагласи;

• Известен практически опит и интерес в тази насока.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Заглавие на темата

Тема: Видове приложен софтуер в графичния дизайн. Работа с растерни изображения - Photoshop.

Семинар: Създаване на различни композиции.

Тема: CorelDraw - основни възможности, интерфейс и средства за редактиране.

Семинар: Създаване на композиция и лого – различия и особености.

Тема: Видове ефекти и приложението им.

Семинар: Проектиране на лого като комбинация от геометрични фигури и текст.

Тема: Авторски системи, начини за изобразяване и презентиране в графичния дизайн.

Семинар: Демонстрации и анализи.

Тема: Мултимедийно представяне с PowerPoint. Включване на анимация и ефекти.

Семинар: Създаване на слайд-шоу.

Тема: Анимирано слайд-шоу.

Тема: Практическа задача по определено задание.

Тема: Средства за интерактивност. Менюта.

Семинар: Създаване на презентация с интерактивност.

Тема: Професионално презентиране – правила и норми.

Семинар: Добавяне на ефекти, озвучаване и др.

Тема: Съвременни визуализации в Интернет – анализи.

Семинар: Анкета за IT графичната изразност.

Тема: Съвременни визуализации в Интернет - проектиране на собствени решения.

Тема: Основни изисквания и принципи при предпечат.

Семинар: Създаване на продукт – слоеве.

Тема: Практическа задача по определено задание.

Тема: Основни насоки за подготовка и представяне на курсова работа, проект и дипломен проект.

Семинар: Създаване на презентация - портфолио.

Тема: Основни грешки при дизайн – анализи и оценки.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Наръчник по предпечатна подготовка, Ивелин Михайлов, Асеневци, 2007.

• Професионален дизайн на бизнес материали, Джон Макуейд, Before&After, 2007.

• Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, Before&After, 2007.

• Corel Draw X4: В лесни стъпки, СофтПрес, 2009.

• Corel Draw 12, официално ръководство, СофтПрес, 2004.

• Corel Draw 11, официално ръководство, СофтПрес, 2003.

• Corel Draw 10, официално ръководство, СофтПрес, 2001.

• Груев, Стефан, РЕвизия. София: НХА, 2009.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Стоичкова, С. (2008). Речник на терминологията в графичното изкуство. София: Old Street. ISBN 9789549188424.

• Паркър, Роджър (1999). Професионален дизайн в рекламата. София: Софт Прес. ISBN 9546850780.

• Всички налични книги за Corel Draw на български и чужди езици.

• Периодика на различни списания за дизайн: .Net, MediaDesign, ProGRAFICA, Полиграфия и др.

Средства за оценяване:

2 КОНТРОЛНИ (за финален изпит – 2 практически задачи) 50 %

КУРСОВА РАБОТА 30 %

ДОМАШНИ И УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИТЕ 20 %

Дати на провеждане на текущия контрол – 6/7-а и 13/14-а седмица.

ИЗПИТ

курсова работа – 30%

практически изпит - 50%

устен - 20%

Курсовата работа е задължителна.

Неизпълнението на елемент от посочените форми на оценяване (при изпълнени други), се равнява на оценка “слаб” за съответния компонент.