GENB038 Изкуството на театъра

Анотация:

• Описание на курса:

Курсът ще представи определени техники за креативност и методите на учене чрез аналози и тяхното възпроизвеждане /от Аристотелевият модел за произход на трагедията до you tube/ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ

Курсът ще представи поредица от гледни точки за описване на изкуството като антропологичен, социален и културен феномен.

Свързващото е- произход и развитие на сценичните изпълнителски изкустваИ ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ КУЛТУРНИ ТЕОРИИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Ще бъдат направени поредици от

възстановки и прктически опити в съответните естетически правилa .

Методологичността се осигурявя от спазване принципите на поведение на „играещия човек-правещ или възприемащ изкуство“- описание, модели, стилове

ГЛАВНИ ЦЕЛИ

•• Изграждане на рефлекс за гледане, възприемане говорене и правене на изкуство , като това не изключва и натрупване на систематизирани знания по история на изкуството и теория на възприятието.

• Изграждане на критериална система за описване, съпоставяне , сравняване и групиране на отделни естетичеси и социални събития , подобия и различия.

• Провокиране на механизми на креативност, тяхното разпознаване, култивиране и провеждане

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: история и теория на театъра като културен, социален и антропологичен феномен

2) могат:

да опишат определено произведение на театралното изкуство , като направят връзки в исторически и проблемен аспект;

да подготвят своя кратка презентация с предварително определени стилови характеристики


Предварителни изисквания:
няма такива

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Различни теории за произход на театъра и сценичните презентации- взаимоизключащи се и взаимодопълващи се теории от античността до наши дни- изкуствоведски и антропологични теории и методи

2.Взаимовръзки Ритуал-Театър- Ритуал; Аристотел, Арто, Шехнер

3.Поредицата Игра-Игра по фиксирани правила-Спорт- Театър/танц/музика/кино-Ритуал

Съвременни форми-Спортен театър, Театър форум, Лабиринт театър , Пърформънс без актьори, devising theatre.

4.Изкуство , типологични модели и връзки фикция -реално, естетическа форма-послание

5.Изкуство и математика- топологични модели и“ геометрия на формата“ ; структура на съдържанието

6.Оста А.П.Чехов – Х.Пинтър- Майкъл Грийн/пиесите „Три сестри“ „Една нощ навън“и „Вишневи сестри“

7. Развитието на технологиите за описване и записване на явления и поведение на човека и тяхната роля при развиване езика на сценичните изкусрва

8.Театър и кино- заедно,поотделно и едно срещу друго

9.Класическо изкуство, Концептуално изкуство, “easy creation”

10. Виртуални и реални мостове-от античността до you tube. Хипотези и тяхната валидност. Хипотези , алгоритми и парадигми за правене на изкуство

11. Аз като зрител и Аз като автор, автобиографичен пърформанс

Упражнеия и проекти

От хоровите текстове в античната драма, през партитури на Maulwerker/Sprechstimme и Jon Gage до съвременни звукови инсталации

От театър на натурализма и реалистичната фотография през деформация на образа/кубизъм до Дейвид Хокни и техниката на Полароид

От „Комедия дел арте“, през М.П Чехов до Пинтър-типаж, характер, история

От Концептуално изкуство къма “easy creation”

Аз като автор на - плакат, текст, пърформанс, инсталация

Финализиране на курса

Проект в областта на “easy creation”

• Идейна фаза

• Проектна фаза

• Реализация

Литература по темите:

„Хомо Луденс“- Хойзенха

Театрален речник-П.Павис

“Performance theory”- R-Schehner

"Тетърът на бунта"- Бърнстеин

"Антигона"-Софокъл

"Ти сестри"-Чехов

"Една нощ навън"-Пинтър

"Вишневи сестри"-М.Гриин

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 10%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ/ПРЕЗЕНТАЦИЯ-60%

ДРУГИ: 30 %