VACB006 Компютърни средства за графичен дизайн ( CorelDraw)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа разпределени в един семестър, които представят различни форми на учебна натовареност.

На базата на запознаване стъпка по стъпка с възможностите на програмата Corel Draw , CorelPhotoPaint и др., се въвеждат необходимите знания за създаване на компютърно изображение и изискванията за неговата предпечатна подготовка. Успоредно с програмите студентите изучават принципите, на които се гради предпечатната подготовка: основата са елементите на дизайна. Тук се включват изискванията към дизайна, категориите текст, архитектура на шрифта, оформяне на блокове при графичния дизайн (бели полета, наборни линии и др.), предназначението на илюстрациите и фотографиите, цветът като дизайнерски инструмент и т.н. Студентите се запознават с особеностите на видовете средства за масова информация и видовете рекламни материали, както и начините за препроектиране на вече готовия дизайн. Особено внимание се отделя на често срещаните грешки при дизайна, предпечатните особености и техники.

ЦЕЛИ НА КУРСА

• Запознаване и обучаване на студентите с методите и техниките за изграждане на рекламен материал посредством PC на базата на приложната програма Corel Draw, CorelPhotoPaint и др. Това произтича от нуждите на студентите да знаят и да умеят как да използват възможностите на изучаваните компютърни програми при създаване на рекламни материали.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Румяна Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да създават компютърно изображение с изучаваните програми.

• Какви са изискванията за предпечатна подготовка на рекламни материали.

• Какви са най-често срещаните грешки при предпечат.

2) могат:

• Да ползват уверено възможностите на изучаваните графични програми (CorelDraw и др).

• Да рисуват и композират с компютър.

• Да изработват фирмен знак с компютърни средства.

• Да проектират обява и визитна картичка с компютърни средства.

• Да оформят страница и корица на списание с колонен текст и графики.

• Да проектират и др. рекламни материали с компютър.

Горните умения студентите биха могли да прилагат в университета, офиса, института, работното място с висока степен на компетентност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност

• Творчески умения и нагласи

• Известен практически опит и интерес в тази насокаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

2 учебни часа – лекция

1. Тема: Запознаване с основните понятия и инструменти, ползвани във векторно базираната програма Corel Draw. Рисуване на правилни геометрични фигури. Селектиране и трансформиране на обекти. Работа с основни геометрични линии – създаване и редактиране.

2 учебни часа – лекция, практически семинар

2. Тема: Запълвания на затворени обекти: преливания, шарки, текстури. Смесване на цветовете. Дефиниране контурите на обектите. Семинар – проектиране на лого като комбинация от геометрични фигури.

2 учебни часа – лекция, практически семинар

3. Тема: Създаване на художествен текст – редактиране и форматиране. Художествен текст – възли. Управление на работния екран – ленти с инструменти, закотвени ролетни менюта. Настройка на работната страница – размер. Семинар – проектиране на лого като резултат от съчетание на букви.

2 учебни часа – лекция, практически семинар

4. Тема: Логически операции. Управляване на няколко обекта – групиране, комбиниране, свързване. Подравняване на обекти. Семинар – създаване на лого като резултат от логически операции.

2 учебни часа – лекция

5. Тема: Рисуване и редактиране със свободна ръка – набор от инструменти. Криви на Безие. Затворени криви – редактиране на възлите. Създаване на параграфен текст.

2 учебни часа – практикум

6. Тема: Работа с фигури и криви. Редактиране, преобразуване.

Работа по групи с цел постигане на различни композиционни решения при дизайн.

2 учебни часа – контролно

7. Контролно.

2 учебни часа – лекция, практически семинар

8. Тема: Ефекти с преливания и контури. Преливане по зададена траектория. Оконтуряване на обекти и разтягане. Интерактивна обвивка. Интерактивна обвивка и художествен текст. Семинар – създаване на композиция по тема.

2 учебни часа – лекция, практически семинар

9. Тема: Екструзия. Задаване на сянка и интерактивна прозрачност. Задаване текст по пътечка. Семинар – проектиране на флаер.

2 учебни часа – лекция, практически семинар

10. Тема: Ефекти. Вписване на текст в обвивка. Перспектива. Създаване на лупи и прилагане на ефекти Power Clips. Семинар – визитна картичка.

2 учебни часа – лекция, практически семинар

11. Тема: Работа с растерни изображения. Сканиране. Прилагане на ефекти, прозрачност. Създаване на брошури и вестници – страници и слоеве в Corel DRAW. Макетен слой. Импортиране и експортиране на обекти. Отпечатване. Цветоотделки. Семинар – оформяне на страница от списание с колонен текст и графики.

2 учебни часа – лекция

12. Тема: Основни изисквания и принципи при предпечат. Основни грешки при дизайн.

2 учебни часа – лекция

13. Тема: Основи на PHOTO – PAINT. Работен екран. Цветове и запълвания. Текст. Маски. Основни геометрични фигури. Режими на рисуване. Работа с обекти. Четки. Ефекти.

2 учебни часа – контролно

14. Контролно.

2 учебни часа – семинар

15. Тема: Анализиране и дискутиране на курсовите работи.

Литература по темите:

1. Наръчник по предпечатна подготовка, Ивелин Михайлов, Асеневци, 2007.

2. Професионален дизайн на бизнес материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

3. Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

4. Corel Draw 12, официално ръководство, СофтПрес, 2004.

5. Corel Draw 11, официално ръководство, СофтПрес, 2003.

6. Corel Draw 10, официално ръководство, СофтПрес, 2001.

7. Професионален дизайн в рекламата, Роджър Паркър, СофтПрес, 1999.

8. Дизайн и реклама, Романичева, Яцюк, ДМК, Москва, 2000.

9. Всички налични книги за Corel Draw на български и чужди езици.

10. Периодика на всички компютърни списания: Personal Computer World – България, РС Magazine Bulgaria и др.

Средства за оценяване:

• 2 контролни – 50%

• курсова работа – 30%

• участие в семинарите и домашни – 20%

Дати на провеждане на текущия контрол – 6/7-а и 13/14-а седмица.

ИЗПИТ

курсова работа – 40%

практически изпит - 40%

устен - 20%

Курсовата работа е задължителна.

Неизпълнението на елемент от посочените форми на оценяване (при изпълнени други), се равнява на оценка “слаб” за съответния компонент.