MODB301 Конструиране на облеклото - I част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn) и адаптирана от инж.Т.Георгиева. В про-

цеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от

тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират и моделират дамско горно облекло - поли

2. Могат да изработят в материал дамска пола
Предварителни изисквания:
1.Лекциите се провеждат в учебна зала за 40 души.

2.Залата трябва да бъде оборудвана със шрайбпроектор и мултимедиа.

3. Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат - конструкции по собствен размер в М1:1.

4. Предварителни изисквания към студентите няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Въведение в конструирането на облекло. Общи принципи и понятия. Снемане на мерки. Ръсто-размери и ръсторазмерни таблици.

ІІ. Конструиране на поли:

1. Основна конструкция на права пола. Конструктивна мрежа, конструктивен чертеж.

2. Изработване на конструктивен чертеж на права пола в М 1:1 по собствен размер

3. Трансформации на базата на правата пола – леко разкроена пола, построяване на шаблони, конструктивен чертеж.

4. Трансформации на базата на правата пола – силно разкроена пола, - построяване на шаблони, конструктивен чертеж.

5. Конструиране на конични поли – умерено широка пола, пола цял кръг. Конструктивни чертежи.

6. Изпълнение на конструкция в М 1:1 по собствен размер. Експеримент на конструкцията – изпълнение в материал. Технология.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1.4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер (панталон и корсаж)

–изработване на собствен модел панталон в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 изпитни модела от списание“Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5