MODB304 Текстилен дизайн - I част

Анотация:

Курсът представлява лекции и практически занимания.

Обучението по техники и материали в текстила цели да запознае студентите с основните методи, средства и материали при дизайнерските текстилни разработки и текстилното проектиране. Запознава студентите текстилното материалознание, с класификацията на текстилните влакнести материали, с различните видове тъкани - вълнени, копринени, памучни и други. Изучава различни методи на моделиране и проектиране в текстилния дизайн, използвайки въображаеми и природни форми. Запознават се с техниката тъкането, на вълнения филц и преплитането на нишките. Подборът на изразни средства и материали, конструирането и композирането като част от дизайнерското проектиране.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1.знаят:

Да дефинират видовете текстил и употребата му при дизайна на облекло. Знания основополагащи за формообразуването, моделирането, колорита и повърхностите, и значението им в дизайнерската професия.

2. могат:

Да проектират като използват различни категории форми и техники

Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда.


Предварителни изисквания:
От студентите се изисква да имат интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоариФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Класификация на текстилните влакнести материали

2.Видове влакна от растителен произход

3.Видове влакна от животински произход. Вълна. Коприна.

4.Химични влакна. Изкуствени химични влакна. Синтетични химични влакна.

5.Текущо оценяване

6.Проект – природни форми. Филц-малки

7.Проект – геометрични и абстрактни форми. Филц-малки форми

8.Техники - Филц-малки форми

9.Техники - Филц-малки форми

10.Текущо оценяване. Анализ на студентските работи

11.Техники в тъкането

12.Сплитка лито и сплитка кепър

13.Увивни и вързани техники в тъкането

14.Смесени техники при тъкането

15. Текущо оценяване - семестриален конферанс

Литература по темите:

Стефанов, Т. , Технология на текстила. Наука и изкуство,1973

Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

Беджев, И., Стилознание, София, 1989.

Шорохов, Е., Основи композиции, Москва, 1979.

Средства за оценяване:

Практически задачи

Устен изпит

Конферанс