MBAM582 Осигуряване и осигурителен пазар

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за

социалното осигуряване въз основа на които се изграждат техните познания за осигурителния

пазар. Разглеждат се общотеоретични въпроси на социалното осигуряване и необходимостта от

реформи на социалното осигуряване у нас и в други европейски страни. Специално внимание се

отделя на специфични въпроси, свързани с осигурителните продукти и осигурителния пазар. Курсът интегрира теорията с реалната практика.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните теоретични постановки в сферата на социалното осигуряване;

• Кои са съвременните аспекти на същностните характеристики на капиталовопокривното и

разходопокривното социално осигуряване;

• Видовете пенсионни фондове от капиталов тип и институционалната им организация;

• Каква е същността, механизма на функциониране и принципите на осигурителния пазар;

• Характеристиките на пазарната инфраструктура в осигуряването;

• Спецификата на регулирането на осигурителния пазар -обекти и техники за надзор;

2) могат:

• Да разграничават социалното осигуряване от такива понятия като застраховане, социално

подпомагане и др.

• Да анализират различните подходи при финанансиране на осигурителните фондове;

• Да дискутират рисковете на пенсионноосигурителния пазар и ролята на държавата относно

тяхното развитие;

• Да анализират както съвременните реформи на системите на социално осигуряване и

свързаното с тях развитие на осигурителния пазар въз основа на прилагани статистически

показатели за това ;


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат познания по макроикономика, микроикономика, корпоративни

финанси.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност, цел и функции на социалното

осигуряване.Социалноосигурителни рискове,

осигурителни съвкупности,вноски и плащания.

лекция

2.Финансова организация на осигурителните

фондове

3 Същност и принципи на осигурителния пазар.

4.Инфраструктура на осигурителния пазар.

Механизъм на функциониране.

5.Особености на търсенето и предлагането на

осигурителния пазар.

6 Регулиране и надзор на осигурителния пазар.

7.Реформата на социалното осигуряване при

прехода към пазарно

стопанство.Приватизация и осигурителен

пазар.

8.Пенсионноосигурителен пазар. Видове

пенсионни фондове. Мултифондовата

организация.

9 Рискове на пенсионноосигурителния пазар.

10 Характеристика на пенсионноосигурителния

пазар в нашата страна.

дискусия

11 Статистически показатели за анализ на

пенсионноосигурителния пазар.

Литература по темите:

Данева, И. Капиталовото осгуряване за адекватни и устойчиви пенсии. С., 2016

Данева Ив.Записки на лектора по дисциплината в информационната система за

Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

Павлов, Н.Осигурителни схеми, изд.Тракия, 2011.

Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Допълнителна литература:

Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

Нормативна уредба

Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2012 г.)

Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., и 103 от 2005 г. )

Интернет страници

www.fsc.bg;www.oecd.org; Интернет страници на пенсионноосигурителните дружества, на

здравноосигурителните дружества, на Българската асоциация на дружествата за допълнително

пенсионно осигуряване и др.

Средства за оценяване:

Участие в семинар или тест - 50%

Проект - 50%