MBAM524 Регулиране на банковата дейност

Анотация:

Курсът запознава студентите с нормативната уредба на банковата дейност в България - закони, наредби на БНБ и вътрешно-банкови нормативни документи.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Емилия Миланова  д-р
 Петър Андронов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

- познават основните нормативни документи, регулиращи банковата дейност;

- познават регулаторните органи в областта на банковата дейност.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или познания в областта на банковия мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Закони, регулиращи банковата дейност

2. Наредби на Българска народна банка

3. Вътрешно-банкови нормативни документи

Литература по темите:

1. Сборник документи, издадени от Базелския комитет по банков надзор, I, II, III том, БНБ, 1997;

2. Закон за БНБ;

3. Закон за банките;

4. Наредби на БНБ;

5. www.bnb.bg

3. Данаилов Д., “Търговските банки в България: оценяване, регулиране, банкиране и надзор чрез международни методики”, София, Болид, 2003г.