MBAM525 Управление на активите и пасивите

Анотация:

Курсът запознава студентите със стратегиите и основните методи за управление на банкови активи и пасиви.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Розалина Нацева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студените ще задълбочат познанията си в управлението наликвидността, анализа на банковата дейност, оптимизирането на паричните потоци и крайните финансови резултати.
Предварителни изисквания:
Студенитите да имат знания и/или умения по финансов анализ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Стратегии за управление на банковите активи и пасиви

2. Финансови фючърси, опции, суап-контракти и други методи за управление на активите и пасивите

3. Анализ на несъответствията (GAP анализ)

4. Изчисляване цената на ресурса на банката

5. Управление на ликвидността

Литература по темите:

1. Международни счетоводни стандарти

2. Стефанова, П., "Банки и кредитно посредничество", 1999, София;

3. Трифонов, Т., "Счетоводна оптимизация на активите и пасивите", "Тракия-М, 2003

4. Frank J. Fabozzi, Atsuo konishi, "The handbook of Asste/Liability management", 1996, библиотека МБИ.

5. Marcia L. Stigum, Rene O.Branch, Jr, "Managing bank asstets and liabilities: strategies for risk control and profit", 1983, библиотека МБИ

6. Chris Matten, "Managing bank capital", 2000, библиотека МБИ

7. Jean Dermine, Youssef F. Bissada, "Asset liability management: the bankers guide to value creation and risk control" + CD, 2002, библиотека МБИ