MBAM528 Оценка на финансови институции

Анотация:

Курсът запознава студентите с подходите и методите за оценка на банкови и небанкови финансови институции.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Виолета Касърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- ще знаят правните и теоретични аспекти на оценката на финансови институции;

- познават националните и международни стандарти по бизнес оценяване;

- ще могат да прилагат подходи и методи за организиране и обобщаване на пазарни оценки на финансови институции.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в сферата на финансовия анализ и корпоративното и банково счетоводство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Правни аспекти на бизнес оценяването

2. Теория на бизнес оценяването

3. Организация и технология на бизнес оценяванетощ

4. Iнформационна база на оценката

5. Стандарти в бизнес оценяването

6. Подход за бизнес оценяване на база активи

7. Приходен подход за бизнес оценяване

8. Пазарен подход на бизнес оценяване

9. Търговските банки като обект на оценка

10. Небанкови финансови институции като обект на оценка

11. Счетоводна отчетност на финансови институции

12. Оценка на ценни книжа

13. Етика в оценителската дейност. Национални и международни съсловни организации. Уеб ресурси в оценителската дейност.

14. Практическо занятие - пример за оценка на финансова институция по основните методи

Литература по темите:

1. Стефанова П., "Банки и кредитно посредничество", София, 1999г.

2. Вътев Ж., "Качество на балансовите позиции на банките", Стоп. Акад. Д.А. ЦЕнов, 1995 г.

3. Вътев Ж., "Анализ на банковата дейност", Абагар, 1998г.

4. Костова Н., "Диагностика на ТБ", Актив К, 2000г.

5. Хефти Дж., "Анализ на финансови институции", USAID, 2005г.