MBAM530 Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната

Анотация:

Курсът представя голям кръг от въпроси, свързани с появата, функционирането и развитието на европейския монетарен съюз. С появата на еврото и Европейската централна банка се промениха традиционните представи за функциите на класическата национална централна банка, за възможностите на правителствата да провеждат активна макроикономическа политика, за ролята на финансовите пазари като посредници при международното движение на капиталови потоци.

Целта на курса е да разшири знанията на студентите за европейската икономика, за същността на Еврозоната, за възможностите на единната валута и бъдещето на европейския монетарен съюз.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ваня Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• ще знаят какво е Европейски монетарен съюз и как функционира, какво представлява единната валута и какъв е нейния потенциал;

• каква е политиката на Европеската централна банка, какви компетенции има тя в сферата на паричния и валутния пазар;

• ще могат да коментират тенденциите и промените в икономиката на ЕС след появата на еврото;

• ще могат да анализират възможностите и последиците от присъединяването на България към монетарния съюз на ЕС.


Предварителни изисквания:
Студнтите да имат знания и/или умения в областта на:

• в областаа на теорията на международния икономикс;

• в областта на теорията на макроикономикса;

• в областта на международните финанси.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Основен понятиен апарат

2.Въведение в процеса на монетарната евроинтеграция

3.Единна европейска валута

4.Основни характеристики на европейската икономика

5.Макроикономическа среда

6.Пакт за стабилност и растеж

7.Европейска централна банка

8.Парична политика на ЕЦБ

9.“Битката” евро – долар

10.Еврото като резервна валута

11.Промени във финансовите пазари

12.Европейско финансово пространство

13.Присъединяването на Великобритания

14.ЕС и новоприсъединилите се страни

15.Изборът на България

Литература по темите:

1.д-р. Иванова В., “Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната”, София, ноември 2004г. МБИ

2.Стоянов И., “Европейска централна банка”, Фенея, 1999г.

3.Аврамов Й., “Еврото и утрешните пари”, УИ “Св. Климент Охридски”, 2006г.