BAEB012Z Практика по маркетинг I - Съвременни маркетингови практики

Анотация:

Целта на практиката е да даде знания и да формира у студентите умения за същностните аспекти на продуктовата политика в компаниите, като част от общата маркетингова стратегия. Тя има за цел задълбочаване на теоретико-методологическите знания, за съвременната пазарна инфраструктура и ролята и мястото на продуктовата политика в нея.

Разработването на практиката ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите към различните елементи на продуктовата политика и формирането на активно отношение към тази политика във връзка с изграждането на конкурентноспособна маркетингова стратегия като цяло.

Оценката на практиката се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на практиката, предадена в МУДЪЛ

б/оценка на презентацията и защитата на практиката пред комисия.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същността, ролята и значението на продуктовата, политика в съвременния бизнес в качеството им на обективна икономическа категория;

" ролята и значението на стопанската инфраструктура на съвременната правова държава и за икономическите взаимоотношения на главните пазарни субекти, преведени на езика на фирмената политика и в частност приноса за това на продуктовата политика.

2) могат:

" да разграничават особеностите на различните видове фирмени политики и стратегии, спецификата на конкретните фирмени действия, конкретната технология и съответните приоми за постигане на фирмените цели с помощта на продуктовата политикаи нейните съвременни особености.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Получаване на практиката

2 Събиране на литература и информация за написването на практиката

3 Написване на практиката

4 Подготовка за защита на практиката

5 Защита на практиката

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%