BAEB011Z Икономика на търговията

Анотация:

Целта на курса "Икономика на търговията" е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на осъществяване на търговията.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: същност на търговската дейност за икономиката на страната, роля на търговията на дребно и търговията на дребно, съвременни търговски формати

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

*проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията, организацията и технологията на търговските процеси, характера и особеностите на отделните сектори на търговията и др.;

*същността и организацията на търговските процеси;

*ролята на търговската дейност в цялостните икономически процеси в страната и в ЕС.

2) могат:

*да организират основните процеси от гледна точка на търговската дейност;

*да различават основните функции на търговската дейност;

*да разграничават спецификата на съвременните търговски формати с присъщите им функции.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1 Исторически преглед за същността на търговията.

Тема 2 Функции и значение на търговията и връзката й с маркетинга.

Тема 3 Общ световен поглед върху търговията и икономическото й значение.

Тема 4. Съвремени форми на търговия.

Тема 5 Търговия на дребно

Тема 6 Търговия на едро

Тема 7 Същност и особености на търговската сделка и търговската продажба.

Тема 8 Икономически анализ на търговската дейност

Тема 9 Особености на труда в търговията. Производителност на труда. Системи и форми на заплащане на труда.

Тема 10 Дълготрайни материални активи- структура, показатели за оценка. Амортизационна политика.

Тема 11 Краткотрайни активи в търговията- същност, състав, структура, източници за формиране. Анализ и прогнозиране. Икономическа ефективност на КА в търговията.

Тема 12 Същност на стоковите запаси, икономическа класификация и роля. Време и обем на обращението на стоковите запаси и основен капитал на търговската фирма

Тема 13 Разходи на търговската фирма. Същност и икономически класификации. Показатели за измерване и оценка на разходите и фактори, влияещи върху тях.

Тема 14 Печалба и рентабилност на търговската фирма

Презентации

Литература по темите:

Основна:

1.Янкулов, Я.,Търговски мениджмънт, УНСС, 2010

2.Димова, Н., Конкурентни предимства чрез управление на продажбите в търговията на дребно, "Авангард Прима",2009

3.Костова,С.,И.Петров, Продаване и управление на продажбите, Изд."Тракия",2002

ІI. Допълнителна:

3.Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил", 2002.

4.Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил", 2000.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 25%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 75%