BAEB114Z Бизнес етика

Анотация:

Курсът цели запознаване с етичните аспекти на икономическата активност и със средствата на моралната философия за анализ на етичните проблеми, които възникват в бизнеса. За тази цел, курсът обединява моралната философия с концептуални елементи от икономическия анализ и публичните политики. Неговият фокус е върху три възможни нива на етичен анализ: микро-ниво, свързано с индивидуалното поведение и етичните проблеми, които възникват в общуването между отделните индивиди; институционалното или макро-ниво на етичните правила и норми, които структурират индивидуалното поведение и дефинират правилата, по които функционират бизнес организациите; междинното ниво между тях, на което оперира самата бизнес организация, като основна градивна единица на икономическата активност.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Кои са елементите на най-важните етични концепции;

" Какви са връзките между етиката и рационалното поведение, свързано с икономическата активност ;

" Какви са етичните аспекти на лидерството и на финансовия, човешки и социален капитал;

" Как публичните политики могат да влияят върху етичните аспекти на индивидуалното поведение и корпоративната активност;

" Как възникват моралните норми и какви са механизмите на тяхната промяна;

" Какви са стандартите за лична и корпоративна отговорност;

" Какви са етичните аспекти на икономическата активност в различни контексти: екология, маркетинг, биотехнологии, права на животни, трудови взаимоотношения и т.н.

2) могат:

" Прилагат етични стандарти в дейността си, осигуряващи личен интегритет и корпоративна отговорност;

" Да могат да анализират етични дилеми и етични аспекти на бизнес решения;

" Да могат да анализират нормативните рамки и политическите характеристики на средата, в която оперира бизнес организацията;

" Да развият ефективни умения за поддържане и акумулиране на човешки, финансов и социален капитал в съответствие с етичните норми;

" Да развият практически умения, чрез които да използват тези ресурси в интересите на организацията и нейните членове;

" Да изработват и прилагат правила на етично поведение, които зачитат интересите на бизнес организацията и обкръжаващата я среда;

" Да могат да изработват и артикулират морални аргументи, оправдаващи или отричащи конкретни стратегии, тактики, решения.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Лекционен материал

2. Сотирова, Д. Бизнес етика: луксът, който си заслужава. Част първа и част втора. НБУ, С., 2009

3. Crane, Andrew: Business ethics, Oxford University Press 3ed. 2010

4. Hausman, D., M. Mcpherson, Economic Analysis,Moral Philosophy and Public Policy Cambridge University Press 2006

5. French, Peter A., Corporate Ethics, Fort Worth: Harcourt Brace 1995

Допълнителна литература:

1. Crisp, Roger (1998): A Defence of Philosophical Business Ethics. (Cowton, C. and Crisp, R. /eds./ Business Ethics: Perspectives on the ractice of Theory. Oxford Univ. Press, Oxford, 1998).

2. Kant, Immanuel (1785): Groundwork for the Metaphysics of Moral.

3. Amos Tversky; Daniel Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases Science, New Series, Vol. 185, No. 4157. (Sep. 27, 1974), pp. 1124-1131

4. Bentham, J., Principles of Morals and Legislation (1780)

5. J.S. Mill, Utilitarianism (1863)

6. Locke, J., Second Treatise of Government (1690)

7. Rawls, J., A Theory of Justice (1971)

8. Nozick R., Anarchy, State, and Utopia Wiley-Blackwell 2001 (1974)

9. Kahnemann, Daniel; Knetsch, Jack L.; Thaler, Richard (1986): Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market. The American Evonomic Review, Vol 76, No. 4, (Sept. 1986), 728-741

10. Shleifer, Andrei, Does Competition Destroy Ethical Behavior? (February 2004). NBER Working Paper Series, Vol. w10269,

11. Ken Binmore, Game Theory and the Social Contract, Vol. 1: Playing Fair, The MIT Press 1994

12. 10. Ken Binmore, Game Theory and the Social Contract, Vol. 2: Just Playing, The MIT Press 1998

13. Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen, and Kotaro Suzumura, ed., 1997, Social Choice Re-Examined, 2 vol

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%