BAEB010Z Търговски техники

Анотация:

Целта на курса "Търговски техники " е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на търговските техники.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: същност на продаването и теории на продаването, специфика на продажбените техники, специфика на приложението на продажбените техники.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
доц. Ваня Сланчева-Банева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

" Познават съвременните виждания за същността на продажбите и осъзнават тяхната ключова роля в дейността на организациите.

" Получават знания за процеса на осъществяване на продажбите и продажбените техники.

2) могат:

" Да използват продажбени техники;

" Да прилагат основните продажбени похвати в практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност на продаването и теории на продаването.

2 Специфика на продажбените техники

3 Специфика на приложението на продажбените техники

Литература по темите:

"David Jobber, Geoffrey Lancaster, Selling and Sales Management, 2009

"Димова, Н., Конкурентни предимства чрез управление на продажбите в търговията на дребно, "Авангард Прима",2009

"Костова,С.,И.Петров, Продаване и управление на продажбите, Изд."Тракия",2002

Средства за оценяване:

ТЕСТ 65%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 10%