BAEB005Z Регионална икономика

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с проблематиката на регионалната икономика. Разглеждат се нейната същност, както и принципите и документите, свързани с развитието на регионите в Европейския съюз. Анализират се съвременните тенденции в сферата на регионалната социално-икономическа политика. Разглеждат се също наднационалните и поднационалните аспекти на политиката за развитие на регионите в ЕС и формите за междурегионално сътрудничество. Курсът представя още спецификите на свободните икономически зони и тяхната роля за регионалното развитие, както и финансовите ресурси, предоставени по линия на Структурните и Кохезионния фонд, чиято цел е изравняване на регионалните различия в страните членки на ЕС

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o световната и национална практика в сферата на регионалната икономика;

o методите и средствата за регионален икономически анализ;

o политиката на ЕС и Република България в областта на регионалното развитие, включително използването на структурните фондове на ЕС.

2) могат:

"да анализират икономически националната и чуждестранна територия с цел разполагането и развитието на фирмени дейности;

"да създават проекти за финансиране от структурните и пред-присъединителни фондове на Европейския съюз на общини, области, частни и държавни фирми.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност, предмет и задачи на регионалната икономика

2 Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране

3 Локационен процес, регионално развитие и икономически растеж

4 Градовете и локационния процес

5 Регионален анализ на населението и трудовите ресурси . Миграция на населението

6 Регионални иновационни стратегии - цели, етапи, финансов ресурс и резултати

7 Тест 1

8 Трансгранично сътрудничество и еврорегиони

9 Приоритети на регионалната политика на в процеса на интегриране към ЕС

10 Планиране на регионалното развитие в България - национален план за регионално развитие и национална стратегия за периода 2005-2015 г

11 Стратегия и структура на регионалното и местно икономическо развитие. Обща постановка

12 Структурни фондове и предприсъединителни инструменти на Европейския съюз

13 Разработване на проект по Структурните фондове на Общността

14 Регионална икономическа ефективност

15 Тест 2

Литература по темите:

1. Основна литература:

" Георгиев, Л. Регионални и общински несъответствия. С., Планета-3, 2012 г.

" Георгиев,Л., Регионална икономика. София, Нов български университет, 2009

" Георгиев, Людмил (2009) Напразните очаквания. Дневник (7 авг.). p. 6.

" Георгиев, Л., (2007) Идентификацията ни с Европейския град. In: Европейският град: Политики за устойчиво развитие : Доклади от Международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси", 16-18 септември 2007, София. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 21-38. ISBN 9789540726281

" Григоров, Н., Административно-териториалната реформа и регионалната политика на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз, Варна, 2002,

" Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009, 2010 и 2011 г.

" Изменение на Регламент 1083/2006 от 16 юни 2010 г.

" Изменение на Регламент на ЕК No 1828/2006

" Как се разработва проект по Структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират, Еврофондове "Бъдете активни", 2007

" Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006

" Моллов, Б., Приоритети на Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти, 15.10.2004, София

" Оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007-2013, София, 2007,

" Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, София, 2007, http://www.mrrb.government.bg/

" Оперативна програма "Човешки ресурси" 2007-2013, София, 2007,

" Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, София, 2007,

" Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013, София, 2007,

" Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013, София, 2007,

" Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, София, 2007,

" Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие

" Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1638 от 24 октомври 2006 относно Европейския инструмент за добросъседство и партньорство

" Регламент на ЕК No 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие

" Регламент на ЕК No 1081/2006 относно Европейския социален фонд

" Регламент на ЕК No 1082/2006 относно Европейското обединение за териториално сътрудничество

" Регламент на ЕК No 1083/2006 съдържащ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд Консолидирана версия

" Регламент на ЕК No 1084/2006 относно Кохезионния фонд

" Регламент на ЕК No 1828/2006 относно правилата за прилагане на регламент на Съвета 1083/2006

" Станев, Х., Ю. Спиридонова, А. Джилджов, Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз

" Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика на Европейския съюз. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, т.88, 1997,

2. Допълнителна литература:

" Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G.,Tranzition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe: conclusions", LGI/OSI, Budapest, 2000,

" Beer A., Haughton G, and Maude A. (2003) Developing Locally: An International Comparison of Local and Regional Economic Development. Bristol, Policy Press.

" Bucjek, J., Regionalization in the Slovak Republic-from Administrative to Political Regions, Budapest, LGI/OSI, 2002,

" Committee of the Regions (CoR) Draft opinion on The role of the regional and local authorities in European integration, Brussels, 2002,

" Committee of the Regions (CoR) Studies, Regional and Local Democracy in the European Union, Brussels, 1999,

" Coricelli, F. Convergence and Growth in the Enlarged Europe: The Role of Structural Funds and of the Financial Sector, University of Siena, CEU - Budapest, July 2004

" Council Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds,

" Hallet,M., National and regional development in Central and eastern Europe- implications for EU structural assistance, Economic papers, no. 120, Brussels, 1997,

" Illner, M., Multilevel Government in Three East Central European Candidate Countries and Its Reforms after 1989, European University Institute, 2002,

" Increasing institutional and administrative capacity, In: The Evaluation of Socio-economic development. Guide. Tavistock Institute in association with GSK and ISR. December 2003

" Local Government Commission (2004) "Local Economies". Smart Growth: Economic Development for the 21st Century.

" Marinov, V. Malhasian, D., Measuring and assessment of regional disparities and their policy implications: the case of Bulgaria In: Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe. South and East European Development Center, University of Thesaly, 2001.Volos, 1-3 June 2001,

" Pavl?k, P., Europeanisation and Transformation of Public Administration: The case of the Czech Republic, Institute for European Politic, Berlin, 2002,

" Petery, G., Mastering Decentralization and Public administration Reforms, OSI/LGI, 2002,

" Pike, Andy. Local and Regional Development. Routledge, 2006

" Rеgulation (EC) No 1059/2003 of the European parliament and of the council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS),

" Rеgulation (EC) No 1059/2003 of the European parliament and of the council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) , Official Journal of the European Union,

" Treaty of Lisbon, amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Official Journal of the European Union, Volume 50, Dec., 2007,

" Yoder, J., Decentralization and regionalization after communism: Lessons from administrative and territorial reform in Poland and the Czech republic, Washington, April 2001

Средства за оценяване:

ЕСЕТА 20%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ И ДИСКУСИИ 20%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 30%

ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС 30%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: Крайната оценка е двукомпонентна, което изисква задължителното явяване на тест и разработване на есе!