Музикално изпълнителство (на английски език)

Програмна схема

Музикално изпълнителство (на английски език)

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Практически курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)