Филмово и телевизионно изкуство

Програмна схема

Филмово и телевизионно изкуство

Кинодраматургия

Всички специализации

Надграждащ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Практически курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)