Бизнес администрация

Програмна схема

Бизнес администрация

Надграждащ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)