CINB206 Кинодраматургия

Анотация:

Курсът е тренингов и запознава практически с кинодраматургията като основа на филмовото произведение.

Въведени са факти, понятия и реалии, обуславящи възникването на киното и връзките му с другите изкуства.

Акцентира се на практическо усвояване на компонентите на кино- и тв драматургията. Курсът запознава с основните изисквания за създаване на сценарий.

Целта е студентите да придобият базови познания в областта и практически умения за използването им, които да упражнят в заснемането на курсова работа /ням етюд, 3-5 мин./ по свой сценарий.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни понятия, принципи и проблеми на кино- и тв драматургията;

2) умеят:

• да пишат анотация и синопсис за бъдещ филм;

• самостоятелно да разработват сценарий за кратък филм;

• да правят питчинг на своя сценарен проект и да заснемат 3-5 мин. ням етюд по него.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Екранните изкуства в новото

хилядолетие. Киното като

комуникация, език и изкуство.

Предпоставки за създаване на звуко-зримия образ. Синтетична природа на седмото изкуство.

. Литература и кинодраматургия. Словесният и звуко-зримият образ в киното. Сценарният запис. Интонацията.

Театрална драматургия и кинодраматургия. Трагичното, драматичното и комичното като естетически категории.

Поезия и кино. Символът. Импресията. Лайтмотивът.

Видове и типове кино. Фотографическа и метафорична природа на киното.

Етапи в сценарната работа. Анотация, синопсис, трийтмънт.

Сценарият като литература. Теорията на В.Проп. Тропи.

Сценарият като първообраз на бъдещия филм. Развитие на киноезика и промени в кинодраматургията.

Структурни елементи на сценария. Време и темпоритъм. Монтаж и мизансцен. Монтажното мислене и сценарият.

Тема и идея. Фабула и сюжет.

Композиция. Видове композиции.

Драматургичният потенциал на сценария. Конфликтът. Видове конфликти. “Самодвижение”.

Персонаж. Типизация и индивидуализация. Особености в изграждането на характерите в киносценария. Типове характери. Типажът.

Словото в сценария и филма.

Жанр.

Литература по темите:

1. Мартен М. – “Езикът на киното”, София, Наука и изкуство, 1962

2. Киарини Л. – “Изразни средства на филма”, София, Наука и изкуство, 1967

3. Фрейлих С. – “Кинодраматургия”, София, Наука и изкуство, 1972

4. Найденова В. – “Екранизацията – вечен спор”, София,Наука и изкуство, 1992

5. Милев Н. – “Драматичният екран”, София, Народна култура, 1995

6. Милев Н. – “Теория за елементите на киното”, София, Университетско изд-во “Св. Кл.Охридски”, 1998

7. Крумов К. – “Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

8. Syd Field - Screenplay

9. Eugene Vale – The Technique of Screen & Television Writing

10. Linda Seger – Making a Good Script Great

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50