CASB852 Продуцентство в киното и телевизията

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Борис Хаджиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят

• Теоретични познания за продуцентството в чужбина и у нас

• Основни нормативни документи касаещи киното и телевизията , сключване на специфични договори, учредяване на фирми в областта на киното и ТВ,правилата на НФЦ и ТВ за държавни субсидии , изготвяне на бюджети и планове за работа и комплектоване на снимачни групи.

2. Могат

• Да изготвят продуцентски и филмопроизводствени проекти

• Да организират реализацията и финансирането на аудио- визуални продукти


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Основни принципи на продуцентството

• Продуцентството в киното

• Състояние на продуцентството и продуцентския проект в България

• Основни етапи на продуцентския проект

• Семинар.Разработка на идея.

• Продуцентски и технически етапи на филмопроизводството

• Финансиране на продуцентския проект

• Продуцентството в другите масмедии

• Семинар.

• Договори и договорни отношения в рамките на продуцентския проект.

Литература по темите:

• „Професия продуцент”-автори Иван Попйорданов,Георги Чолаков,1993г.

• Действащ закон за радио и ТВ

• Действащ закон за кино

• Закон за далекосъобщенията и други действащи нормативни актове в областта на аудио-визуалните изкуства

• Правилник на БНТ за реда и условията на финансиране на проекти в областта на българското филмово и телевизионно творчество

• Правилник за устройството и дейността на Филмовия център към МК

Средства за оценяване:

• участие и активност на студента по време на занятия- 30%

• изготвяне на продуцентски проект – 30%

Оценка на продуцентски проект за видеоклип - последно занятие през месец април

Оценка на продуцентски проект за игрален филм - последно занятие през месец май