CASB911 Жанрове в киното и телевизията-приложни аспекти

Анотация:

Курсът създава умения за оценка и интерпретация на филмови и други визуални текстове.

Той цели:

• да подскаже подходи за анализ на различни по жанр и стил филмови и телевизионни творби;

• да създаде умения за писане/снимане в различните стилове и формати на съвременната визуална култура;

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

• аналитичния инструментариум на жанровия анализ;

2)могат:

• да създават драматургични/визуални текстове съобразно избраната си специалност в различните жанрови формати на съвременната култура


Предварителни изисквания:
• Култура в областта на историята на киното и литературата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въведение в теорията на жанровете. Типология на жанровите категоризации.

2.Жанрът и механизмите на разказа. Формалните жанрове.

3.Жанр - формула - архетип. Културен стереотип. Тематичните жанрове.

4.Типове “сюжетни линии”.“Петте” големи сюжета.

5.Особености на жанровата продукция. Формални похвати за изграждане на жанровите сюжети

6.Архетипът на комичното. Комични сюжети и персонажи. Комичният катарзис.

7.Формални похвати за изграждане на комичното в киното.

8.Архетипът на приключението. Жанрове на приключението.

9.Архетипът на престъплението. Жанрове на престъплението.

10.Жанрове на приключението и престъплението.

11.Мелодрамата и любовният романс.

12.Телевизионни жанрове - сапунени опери и ситуационни комедии.

13.Телевизионни жанрове – сериали на приключението, тайната и престъплението.

14.Заключителна ДИСКУСИЯ.

15.Заключителна ДИСКУСИЯ.

Литература по темите:

1. Cawelti, J. G. Adventure, Mystery and Romance, Chicago and London, Univ. of Chicago Press, 1976, ch. 1-3, 9

2. Dictionnaire des genres et notions littйraire, Albin Michel, Paris, 1997

3. Fiske, J. Television Culture, London: Routledge, 1987

4. Lacey, Nick, Narrative and Genre: Key Concepts in Media Studies,

5. King G., The Spectacle of the Real. From Hollywood to 'Reality' TV and Beyond, 2005, IB, UK

6. Mast, G., The Comic Mind. Comedy and the Movies, Indianapolis etc., Bobbs-Merrill, 1973

7. Langford B., Film Genre. Hollywood and Beyond, Edinburgh Univ. Press, 2005

8. Shadoian, J., Dreams and Dead Ends. The American Gangster/Crime Film., Cambridge, Mass, etc., The MIT Press, 1977

9. Solomon, Stanley J., Beyond Formula. American Film Genres, N.Y., etc. Harcourt, Bran. Jovanovich, 1976

10. Todorov, T. Introduction а la littйrature fantastique, Seuil, 1970

11. Tuska, Jon, Dark Cinema: American Film Noir in Cultural Perspective, JonTuska, Westport, Conn. etc.: Greenwood, 1984

12. Фрай Н., Анатомия на критиката, НИ, С., 1987, Първо есе, Трето есе, Четвърто есе

13. Фон Франц, Мария-Луиза, Психология сказки, Б.С.К., Санкт-Петербург, 1998, гл. 1,2,3,7

14. Фройд, З. “Остроумието и отношението му към несъзнаваното”, “Сценични персонажи и психопати”,“Ужасяващото” в Естетика, изкуство, литература, С. Св. Кл. Охридски, 1991

Средства за оценяване:

В течение на всеки семестър студентите изготвят по:

• писмено есе, с минимален обем 3-5 стр. стандартен компютърен текст, представящо жанров анализ на филм/жанрова конфигурация по собствен избор, чийто тези защитават на заключителния семинар

или:

• заснимат/монтират/премонтират в избран жанров ключ визуален фрагмент и защитават писмено и устно вложените в материала идеи и намерения за жанрови внушения.