MBAM167 Проект: Банково дело

Анотация:

• Курсът “Банково дело” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено както върху ролята и функциите на централната банка, така и върху дейността на търговските банки.В курса се обръща специално внимание на активните и пасивните банкови операции, на инвестиционната дейност на банките и на платежните операции.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Каква е организацията на банковата система в нашата страна;

2. Какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

3. да започнат работа в банки като служители във фронт офис, в кредитни отдели и други.


Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси и счетоводство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Банките и банкови системи. История на развитието на банковото дело. Българската банкова система и етапите на нейното развитие.

Централна банка. Същност, функции и роля на централната банка. История на възникването на централните банки. Основни функции на БНБ. Инструменти на парично-кредитната политика на БНБ.

Търговски банки. Функции на търговските банки. Форма на собственост. Структура на търговската банка. Основни принципи в организацията на дейността на търговската банка.

Операции на търговската банка. Банкови операции и сделки. Пасиви на търговските банки. Структура и класификация на банковите активи.

Организация на дейността на търговската банка. Търговската банка като платежен посредник – касови операции, форми на разплащане, съвременни платежни услуги. Депозитни операции – видове банкови депозити, гарантиране сигурността на депозитите.

Търговските банки като кредитни посредници. Кредитна политика на банката. Банково кредитиране на фирми – етапи, годишен лихвен процент на разходите. Банково кредитиране на физически лица - етапи на кредитната сделка.

Регулиране на банковата дейност. Необходимост и задачи на банковото регулиране. Ролята на БНБ за поддържане стабилността на банковата система в България.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5. Банковское дело, Москва, 2009

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

Средства за оценяване:

Два теста.