MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси

Анотация:

Курсът е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
доц. Виолета Касърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. категориалния и аналитичен апарат на финансовата наука;

2. всички звена на финансовата система и механизмите на тяхното функциониране.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;
Предварителни изисквания:
Знания по макроикономика, микроикономика и финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Обсъждане на заданията за курсова работа и изискванията относно обема, структурата и основните литературни източници..

Избор на една от следните теми за курсова работа:

1. Предимства и недостатъци на пропорционалното облагане с данъци - особености на плоския данък в нашата страна.

2.Предимства на лизинга като източник за финансиране на фирмата.

3. Личните финанси - същност и финансово планиране на домакинствата.

Средства за оценяване:

Оценяване на разработката.