MBAM430 Търговско право

Анотация:

Целта на курса по “Търговско право” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на отрасъл Търговско право в българската правна система. Курсът цели да изясни основните понятия в Търговското право, като акцентира на видове търговци съгласно Търговския закон – условия за учредяване, функциониране и прекратяване и техните основни индивидуализиращи белези. Обръща внимание на търговско представителство, както и на видове търговски сделки и тяхното значение за търговския оборот. Запознава накратко студентите с търговския регистър и неговото правно значение. Въвежда студентите в проблемите на търговската несъстоятелност.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конкретната правна регламентация и източниците на търговското право. Видовете субекти на търговското право – учредяване, управление, прекратяване и ликвидация.

• Условията за сключването и действителността на основните видове сделки в търговското право.

2) могат:

• Да разбират основните юридически понятия в областта на търговското право. Да разбират какви правни средства са необходими за постигането на определен икономически резултат – създаване на правен субект, сключване на правна сделка.

• Да боравят с нормативните актове. Да използват правото за постигане на конкретни икономически цели.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания и/или умения по Основи на правото

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет на търговското право. Понятието “търговец” по ТЗ.

2. Търговска фирма, седалище. Търговски книги. Правен режим на клона

3. Търговско представителство

4. Едноличен търговец. Търговци- публични предприятия

5. Търговски дружества – общи положения.

6. Събирателно дружество. Командитно дружество. Кооперации.

7. Дружество с ограничена отговорност

8. Практическо занимание (тест)

9. Акционерно дружество.

10. Командитно дружество с акции. Обединения на търговци

11. Понятие за търговска сделка, източници, сключване, изпълнение и неизпълнение

12. Някои основни видове търговски сделки.

13. Ликвидация на търговските дружества

14. Несъстоятелност.

15. Търговски регистър.

16. Практическо занятие (тест)

Литература по темите:

Голева, Поля. Търговско право кн 1 и 2, С.: Фенея, 2009

Златарев Ем., Христофоров В.. Търговско право, Сиела., 2000

Ланджев, Борис. Търговско право, С.: НБУ , 2009 г.

Стефанов, Георги. Търговска несъстоятелост. С.: Софи-Р. 2012 г.

Нормативни актове: Търговски закон, Закон за търговския регистър

Средства за оценяване:

- два теста - 75%

- участие в час - 25%