MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело

Анотация:

Целта на учебния извънаудиторен курс е да даде знания и да формира у студентите умения въз основа на анализ на същността и особеностите в дейността на конкретна банка и на събрана информация да опише източниците й на печалба. Разработването на проекта се осъществява за реална банка. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същностните особености и предимства на отделни банкови продукти и услуги, които участват във формирането на печалбата на банката

2) могат:

• самостоятелно да разработят проект, който анализира същностните характеристики на отделен вид банков продукт и приходите от него.

• да търсят, събират и обработват финансова информация за изготвяне на проекта;

• да анализират и синтезират информацията и да изготвят обосновании заключения за предимствата и недостатъците на избран банков продукт.


Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Може да се избира една от следните теми:

1. Как банките печелят пари?

2. Предимства на разплащанията с дебитни и кредитни карти.

3. Анализ на кредитоспособността на фирма / гражданин в търговската банка /по примера на ……………/.

Литература по темите:

1.Радков, Р. и колектив. Банково дело. Въведение. Абагар.

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

5.Димитрова , Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2005

6.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

7.Сайтове на търговски банки

Средства за оценяване:

Оценяване на разработката.