ARHB531 Неолит на Балканите

Анотация:

Курсът цели запознаването с новокаменната епоха (неолита) на Балканите. Изследването на неолита е свързано с универсални теми, поради факта, че началото на този период е белязано от прехода от събирателство и лов към произвеждащ поминък, основаващ се на земеделие и скотовъдство. Така освен темите, които занимават един специалист-праисторик (хронология, периодизация, археологически култури, селища, архитектура, погребални обреди), в курса ще бъдат поставени и по-универсални въпроси. Предмет на дискусиите ни ще бъдат въпросите свързани с прехода, промяната, разпространението на нововъведенията и реакцията срещу тях.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.
гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: най-важната информация за новокаменната епоха на Балканите.

2) могат: да представят проблеми от новокаменната епоха на Балканите. Владеят специализирана научна литература.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1

1а) История на проучванията на новокаменната епоха.

1б) Палеоклимат и околна среда.

2 Предистория: Мезолит в Европа

3 Преход към неолита и произвеждаща икономика

4 Хронология и периодизация на новокаменната епоха

6 Селища и архитектура

7 Домакинство (household) и занаяти

8 Фигурки от новокаменната епоха

9 Погребални обреди

10 Археологически култури от новокаменната епоха

11 Контакти и обмен през новокаменната епоха

12 Обобщение: Новокаменна епоха и „археология на промяната“

13 Обобщение: Балканите през новокаменната епоха – мост или преграда между Ориента и континентална Европа ?

Литература по темите:

Бъчваров, Кр. 2003. Неолитни погребални обреди. Интрамурални гробове от българските земи в контекста на Югоизточна Европа и Анатолия. С., 2003

Николов, В. 1992. Раннонеолитно жилище от Слатина (София). С., 1992. Разкопки и проучвания, XXV.

Николов, В. (ред.) 2000. Тракия и съседните райони през неолита и халколита. V национална конференция по праистория, Караново, 1999 г. София, 2000.

Чохаджиев, Ст. 2007. Неолитни и халколитни култури в басейна на р. Струма. Велико Търново 2007

Тодорова, Х. / И. Вайсов 1993. Новокаменната епоха в България (краят на седмо-шесто хилядолетие преди новата ера). София, 1993

Andreou, St. / Fotiadis, M. / K. Kotsakis 1996. Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece. AJA 100, 3, 1996, 537-597.

Bailey, D. 2000. Balkan Prehistory. Exclusion, Incorporation and Identity. Routledge.

Bailey, D. 2005. Prehistoric Figurines. Representation and Corporeality in the Neolithic. Routledge.

Bailey, D. / I. Panajotov (ред) 1995. Prehistoric Bulgaria, World Monographs in Archaeology 22, 1995.

Boyadzhiev, Y. 2009. Early Neolithic cultures on the territory of Bulgaria. In: Gatsov, Iv. / Y. Boyadzhiev (eds.) The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect, BAR IS Krakow, 2009, 7-43.

Grebska-Kulowa, M. / I. Kulov 2007. Prehistoric sites in the Middle Struma river valley between the end of the VIIth mill. BC and the Beginning of the Ist mill. BC. In: Todorova, H. / M. Stefanovich / G. Ivanov (eds.) The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. Proceedings of the Intern. Symp. Strymon Praehistoricus (2004), Sofia 2007, 279-296.

Lichardus-Itten, M. / J. Lichardus / V. Nikolov (ред.) 2002. Beitrage zu jungsteinzeitlichen Forschungen in Bulgarien. Rudolf Habelt, Bonn 2002.

Tringham, R. 2000 Southeastern Europe in the transition to agriculture in Europe: bridge, buffer, or mosaic. In: Price, D. (ed.) Europe's First Farmers, Cambridge Univ. Press 2000, 19-56.

Средства за оценяване:

тест

тест 2