ARHB634 Археология на късната античност

Анотация:

Епохата на късната античност представя ред проблеми, касаещи не само прехода от античност към средновековие, но и такива, които характеризират периода като напълно самостоятелен, със специфични особености и облик. Съхранявайки традициите на античността, образоваността на елинизма, градският характер на културата и в същото време приемайки християнската философия, времето на 4 – 7 в. създава един своеобразен свят, пропит редки по характера си контрасти и нерядко антагонизъм. Целта на курса е в рамките на 30 учебни часа да бъдат проследени и разисквани основните моменти в културното развитие на късноантичния свят от гледна точка на светската материална култура и нейните носители – императорския двор, аристократичните и военни съсловия, провинциално население. Всеки един елемент от тези носители е ангажиран с определен аспект от културното развитие. То е проследено от най-високите му измерения – дворцово и аристократично изкуство, чието съществуване е обусловено от високата икономическа и военна мощ, която достига Източноримската империя, които също са елементи на светската култура. Териториалният обхват включва източните провинции (Мала Азия, Сирия, Северна Африка), Балканите, Италия. Включен е и преглед на периферните зони – Северното Черноморие, Кавказ, Среден Дунав. В границите на тези обширни области се изграждат основите на бъдещия византийски синкретизъм, в който преобладава ролята на Изтока, а негово съсредоточие и конструктивен център е Константинопол.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1)Студентите ще познават основните механизми и тенденции, обуславящи създаването на византийската култура и нейното бъдеще развитие; представителни паметници на късноантичното изкуство, техният стил и определящите го школи; обща представа за главните политически, социални и културни процеси, които превръщат късната античност в мост между античността и средновековието.

2)Студентите ще могат да разпознават разнообразни произведения на късноантичното изкуство при теренна работа и работа в музеи, определят техния характер; подготвят студии от областта на късноантичното изкуство и култура, както и по теоретични въпроси по проблемите на прехода; адекватно да участват в международни дискусии по въпроси на византийската археология.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Проучвания на късната античност. Късната античност и Хуманизма. Първи публикации в Западна и Средна Европа. Начало и развитие на проучванията в Източна Европа и Русия. Тематичен, хронологичен и териториален обхват.

2. Граници на късноантичния свят. Основания за дефиницията “късна античност”. Физико-географска характеристика и население на Източноримската империя. Пътни възли и комуникации. Морски транспорт и корабоплаване. Характеристика на периферните територии – Великата степ, Кавказ, Персия, Арабския полуостров.

3. Константинопол – Новият Рим. История и развитие на идеята за Втория Рим. Рим и имперски столици в късната Римска империя (“Рим е там, където е императорът”). Място и значение в политическата и културна история на Източноримската империя Писмени сведения за ранната история на Константинопол. Градоустройство и топография. Обществени места и центрове на градския живот. Представителни граждански сгради. Начало на византийския синкретизъм.

4. Тесалоника – другият имперски град на Балканите. Писмени сведения. Историческа топография, градоустройство и архитектура. Представителни обществени сгради. Място и значение в културния и икономически живот на империята.

5. Развитие и значение на късноантичния град. Развитие или упадък? Градският характер на ранновизантийската култура. Първостепенни и второстепенни центрове (Атиохия, Александрия, Атина, Коринт, ). Класификация и значение.

6. Естетика на късната античност. Християни и езичници в столицата, големите центрове и провинцията.

7. Носители и поръчители на светската култура. Дворцово изкуство. Личността на императора. Императорски портрети – скулптура на ранновизантийския период, мозаечни и стенописни изображения. Развитие на императорските инсигнии. Отражение и влияние върху владетелската визия от страна на варварските князе и Персия. Аристократични портрети.

8. Светски сюжети в късноантичното изобразително изкуство. Периодизация и стилово определение. Скулптура. Мозайки и стенописи. Изображения върху слонова кост. Източно изкуство.

9. Приложни изкуства и занаяти. Торевтика и ювелирство. Производствени техники и стилове. Антични традиции и приемственост (Византийски антик). Декоративна скулптура. Керамично производство. Текстил – коприна – пътища на внасяне, методи на обработка и украса, сюжети; памук.

10. Бит и всекидневие. Облик на жилището. Икономика на домашното стопанство. Облекло. Храна, вино и свободно време.

11. Смъртта в света на късната античност. Некрополи и погребален обряд. Надгробни паметници. Християнски и езически представи за Отвъдния свят, отразени в писмените паметници и произведенията на живописта.

12. Ars Militaris. Военни трактати. Видове войски и тактика. Изкуството на обсадата. Военен флот. Нападателно и отбранително въоръжение – видове оръжия. Центрове на изработка.

13. История на късноантичната икономика І. Градовете като центрове на икономическия живот. Видове производство. Вътрешни и външни търговски връзки – археологически аспекти. Индустрия. Аграрна икономика.

14. История на късноантичната икономика ІІ. Парична икономика и монетна циркулация. Цени и данъци.

15. Основни тенденции в развитието на ранновизантийската култура от основаването на Константинопол до края на управлението на император Ираклий. Фактори на културата. Антична традиция, елинизъм, градска култура, полиетнизъм и християнство. Религиозна толерантност и нетърпимост.

Литература по темите:

Айналов, Д. В.

1900 Эллинстические основы византийского искусства. Санкт Петербург

Аммиан Марцелин

2000 Римская история. Перевод с латинского Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. Санкт-Петербург

Банк, А.

1960 Византийское искусство в собрания Советского союза. Москва

1966 Искусство Византии в собрании Государственного Эрмитажа. Ленинград

1967 К вопросу о роли Сирии в формировании византийского искусства. – В: Элинистический Ближний Восток, Византия и Иран. Москва, 77 – 83

1973 Некоторые писменные свидетельства о художественной обработке метала в Византии. – В: Античная древност и средние века 10. Свредловск, 68 – 84

Беляев, Н. М.

1926 Украшения поздне-античной и ранне-византийской одежды. – В: Recueil d’etudes dediees a la memoire de N. P. Kondakov. Prague, 201 - 228

Божкова, Б.

1992 Колективни находки от ІV в. на сребърни съдове и слитъци от нашите земи. – Нумизматика и Сфрагистика 1-2, 5 – 10

Бояджиев, Ст.

1994 Християнската гробнична архитектура в Сердика през ІІ-VІ в. – Българско архитектурно наследство 1, 3 – 27

2002 Сердика. – В: Р. Иванов (Съст.) Римски и ранновизантийски градове в България. Т. І. София, 125 – 180

Браун, П.

2000 Авторитетът и свещеното: Аспекти на християнизацията в римския свят (прев. Мила Минева). София

Велков, В.

1959 Градът в Тракия и Дакия през късната античност. София

1979 Военното дело в Тракия през късната античност. – ВС 2

Гайдукевич, В. Ф.

1949 Боспорское царство. Москва

1955 История античных города Северного Причерноморья. Античные города Северного Причерноморья. Москва – Ленинград

Грабар, А.

1982а Няколко мощехранителници на св.Димитър Солунски и мартириума на светеца в Солун. – В: Избрани съчинения, Т.2. София, 130 – 135

1982б Археология на средновековните отличителни знаци за власт. – В: Избрани съчинения, Т.1. София, 168 - 174.

Деянова-Ваклинова, М.

1980 Каменна декоративна пластика от ранновизантийската епоха в България. Автореферат към дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на историческата науки”. София

Димитров, Д.И.

1963а Ранновизантийско златно съкровище от Варна. – ИВАД ХІІ Залеская, В. Н.

1996 Константинополь и Мала Азия в VІ в. – Эрмитажные четения. Санкт Петербург,

Кондратьева, С. П.

1996 Прокопий Кесарийский. Война с готами. Москва

Кондаков, Н.П.

1892 История византийской эмали. Санкт Петербург

1892 Византийские эмали. Собрания А.В. Звенигородского. Санкт Петербург

1896 Русские клады. Санкт Петербург

1929 Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага

Кондиh, J.

1994 Касноантичко сребро. – В: И. Поповиh (Пр.) Античко сребро Србиjи. Београд, 55 – 65

Корпусова, В. Н.

1973 Селское население позднеантичного Боспора. – Археология Киев 8, 27 – 45

Кругликова, И. Т.

1966 Боспор в позднеантичное время.Москва

Лазарев, В. Н.

1947-48 История византийской живописи І – ІІ. Москва

Лешченко, Б.И., Б.П. Даркевич

1976 Художественной метал Востока VІІІ-ХІІІ в. Москва

Луконин, В. Г.

1969 Культура Сасанидского Ирана. Ленинград

1977 Искусство древного Ирана. Москва

1979 Иран в ІІІ веке. Новые материал и опыт исторической реконструкций. Москва

Мацулевич, Л.

1926 Серебряннная чаша из Керчи. Ленинград

Микулчик, И.

1999 Антички градови во Македониjа. – В: Макропроект: Историjата на културата на Македониjа 8, Скопие

Миятев, Кр.

1925 Декоративната живопис на софийския некропол. София

Орбели, И. А., К. В. Тревер

1935 Сасанидский метал. Ленинград

Овчаров, Д., М. Ваклинова

1978 Ранновизантийски паметници от територията на България ІV – VІІ век. София

Огненова, Л.

1955 Сребърни съдове от деценалията на император Лициний. – В: Сб. в чест на Г. Кацаров (ИАИ ХІХ), 233 – 243

Перетерский, И. С.

1956 Дигесты Юстиниана. Москва

Редин, Е.К.

1896 Мозаики Равенских церквей. Санкт Петербург

Ростовцев, М. И.

1925 Скифия и Боспор. Ленинград

Рудаков, А. П.

1997 Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. Санкт Петербург

Скалон, К. М.

1962 Изображение дракона в исксстве ІV – V вв. н. э. – Сборник Государственого Эрмитажа, ХІІ,

Скрижинская, Е.К. (прев., ред.)

1960 Йордан. О происхождение и деяниях гетов. Москва

Смирнов, Я.И.

1900 О некоторых золотых и серебрянных предметах кипрского происхождения. – ЗИРАО ХІІ, 87 – 112

1909 Восточное серебро. Альбом древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения. Санкт Петербург

Тенишева, М. К

1930 Эмаль и инкрустация. – Seminarium Kondakovianum. Прага

Чекалова, А.А. (прев.)

1998 Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. Санкт-Петербург

Шаренков, Ат.

1988 Старинни трактати по техника и технология на живописта. Т. І.1. София

Шлюмберже, Д.

1985 Элинизированный Восток. Москва

Albert, G.

1984 Goten in Konstantinopel. Untersuchungen zur ostromischen Geschichte um das Jahr 400 n. Chr. Munchen

Alfoldi, A.

1970 Die monarchische Reprasentationen im romischen Kaiserreiche. Munchen

Alfoldi, G.

1979 Romische Sozialgeschichte. Berlin

Alfoldi, M.R.

1963 Die constantinische Goldpragung. Munich

Amandry, P.

1963 Collection Helene Stathatos III. Objets antiques et byzantins. Athene

Amiranachvili, Ch.

1962 Les emaux de Georgie. Paris

Arbeiter, A.

1997 Der Kaiser mit dem Christogrammnimbus. Zur silbernen Largitionsschalle Valentinians in Genf. – Antiquite Tardive 5, 153 –167

Arrhenius, B.

1969 Zum symbolischen Sinn des Almandin im fruheren Mittelalter. – Fruhmittelalterliche Studien 3, 1985 Merovingian garnet jewellery. Emergence and social implications. Stockholm

Bagnall, R.S.

1987 Consuls of the Later Empire. New York

Baratte, F.

1983 The art of Constantinopol. An introduction to Byzantine art. 330 – 1453. London

Biroli Stefaneli, L. P.

1993 L’Argento dei Romani. Vasellame da tavola e d’apparato. – In: Il Metallo: Mito e fortuna nel mondo antico 2. Roma

Bardill, J.

1997 The Palace of Lausus and Nearby Monuments in Constantinople. - AJA 101, 69–83

Barnes, T.D.

1981 The New Empire of Diocletian and Constantine. London

1998 Representing Historical Reality. Ammianus and the Late Roman world. London

Bavant, B., V. Kondic?, J.-M. Spieser (ed.)

1990 Caricin Grad. Belgrade-Rome

Berger, A.

1995 Die Senate von Konstantinopel. - Boreas 18

1996 Tauros e Sigma: Due piazze di Costantinopoli. – In: Bisanzio e l’Occidente: Arte, archeologia, storia. Studi in onore di Fernanda de’Maffei, ed. M. Bonfioli, R. Farioli Companati, A. Garzya. Rome, 24–28

Bishop, M.C., J.C.N. Coulston

1993 Roman military equipment from the Punic wars to the Fall of Rome. London

Borowski, M.J.

1979 Pulcheria, Empress of Byzantium. An investigation of the political and religious aspects of her reign. Oxford

Brailsfort, J. W.

1947 The Mildenhall Treasure. London

Braker, J.

1965-66 Zur Ikonographie Constantins und seiner Sohne. – Kolner Jahrbuch fur Vor- und Fruhgeschichte 8, 12 – 23

Breckenridge, J.

1978 Head of Ariadne. – In: K. Weitzmann (ed.) Age of Spirituality. Washington, 30 - 31

Brehier, L.

1920 Le tresor d’argenterie syrienne et l’ecole artistique d’Antiochie. – Gazette des Beaux Arts 62, 183 – 196

1936 La sculpture et les ars mineurs byzantins. Paris

Brenk, B.

1977 Spatantike und fruhes Christemtum. Propylaen Kunstgeschichte III. Oldenburg, 78 – 130

Brown, K. R.

1978 Objects from daily life: Catalogue. – In: K. Weitzmann (Ed.) The Age of Spirituality. New York, 302 – 349

1979 The Mosaics of San Vitale: Evidence for the attribution of some Early Byzantine jewelry to Court workshops. – Gesta 18, 1, 57 – 62

Brown, P.

1971 The world of Late Antiquity. New York

Browning, I.

1979 Palmyra. Park Ridge

Browning, R.

1981 Justinian and Theodora. Boston

Bruhn, J.- A.

1993 Coins and costume in Late Antiquity. Dumbarton Oaks Collection Publications 9. Washington

Bruun, P.

1961 Studies in Constantinian chronology. Numismatic notes and monographs. American Numismatic Society 146. New York

1966 The Roman Imperial coinage VII. London

Cahn, H.A., A. Kaufmann-Heinimann

1984 Der spatromische Silberschatz von Kaiseraugst. Derendingen

Claude, D.

1969 Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert. Munich

Coulston, J.C.N.

1987 Roman military equipment on 3rd century AD tombstones. – In: M. Dawson (ed.) Roman military equipment: The Accoutrements of war. Proceedings of the Third Roman military equipment Research seminar. Oxford: BAR S336, 141 – 156

Cruikshank Dodd, E.

1961 Byzantine silver stamps. Washington

1973 Byzantine silver treasures. Bern

Dagron, G.

1974 Naissance d’une capitale. Paris 18W. Kleiss, Topographisch-archa?ologischer Plan von Istanbul (Tu?bingen, 1965)

Dalton, O. M.

1906 A second silver treasure from Cyprus.

1907 Byzantine plate and jewellery from Cyprus in Mr. Morgan’s Collection. – Burlington Magazine 10, 355 – 362

1909 Catalogue of the ivory carvings of the Christian era in the Department of British and Medieval Antiquities and Ethnography of the British Museum. London

1911 Byzantine Art and Archaeology. London

1925 Early Christian art. London

Delbrueck, R.

1929 Die Consulardiptichen. Studien zur spatantiken Kunstgeschichte. Berlin

1933 Spatantike Kaiserportrats von Constantinus Magnus bis zum Ende des Westreiches. Berlin – Leipzig

Demandt, A.

1998 Geschichte der Spatantike. Das Romische Reich von Diocletian bis Justinian 284 – 565 n. Chr. Munchen

Dennison, W.

1918 A Gold tresure of the Late Roman period. New York

Deppert, B., W. Rudolf

1999 A Golden legacy. Ancient jewelry from Burton Y. Bury Collection at the Indiana University Art Museum. Indiana

Diaconescu, A.

1999 Ornamenta Dignitatis: Gradabzeichen und Symbole des sozialen Status bei den lokalen Eliten von Dakien nach dem aurelianischen Ruckzug. – Acta Musei Napocensis 36,1

Diehl, Ch.

1910 Manuel d’Art Byzantin. Paris

1925 Manuel d’Art Byzantin I. Paris

1926 Manuel d’Art Byzantin II. Paris

1926 Un nouveau tresor d’argenterie syrienne. – Syria 7, 105 – 122

1933 La peinture Byzantine. Paris

Diehl, Ch., M. Letourneau, H. Saladin,

1918 Les monuments chretiens de Salonique. Paris

Dimitriadis, E.

1990 The Harbour of Thessaloniki: Balkan Hinterland and Historical Development,” in OArmov".

Timhtiko;" tovmo" sto;n kaqhghth; N. K. Moutsovpoulo gia; ta; eijkosipevnte crovnia pneumatikh'" tou prosfora'" sto; Panepisthvmio. Thessalonike, 541–561

Downey, G.

1966 A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest. Princeton

Dumanov, B

1997 Das Diadem aus Varna – ein interessanter Vertater der spatantiken Juwelierkunst. – Archaeologia Bulgarica, II, 2, 51 – 56

2003 Archaeology of the late antique treasures south of the Lower Danube (4-6 cc.). Common directions. – In: Thracia XV. In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, 677 – 690

F?ratl?, N.

1990 La sculpture byzantine figuree au Musee archeologique d’Istanbul. Paris

Frendo, J.

1975 Agathias. The Histories. Berlin

Foss, C.

1979 Ephesus after Antiquity: A Late Antique, Byzantine and Turkish City. Cambridge

Garbsch, J., B. Overbeck

1989 Spatantike zwischen Heidentum und Christentum. Katalog. Prahistorische Staatssamlung Munchen. Band 17. Munchen

Grierson, P.

1992 The role of silver in the Early Byzantine economy. - In: S. Boyd, M. Mundel Mango (Ed.) Ecclesiastical silver plate in sixth-century Byzantium. Papers of the symposium held May 16-18. 1986 at the Walters Art Gallery, Baltimore and Dumbarton Oaks, Washington, D.C. Washington

Haseloff, G.

1990 Email im fruhen Mittelalter. Fruhchristliche Kunst von der Spatantike bis zu den Karolingern. Marburg

Hassiotis, C. (ed.)

1997 Queen of the Worthy: Thessaloniki, History and Culture. Thessalonike

Heurgon, J.

1958 Le tresor de Tenes. Paris

Holum, K.

1982 Theodosian Empresses: Women and Imperial Dominion in Late Antiquity. Berkeley

James, L.

1996 Light and clour in Byzantine art. Oxford

Janes, D.

1998 Brooches as insignia and loyalty to the Late Roman state. – In: N. Cambi, E. Marin (Ur.) Radovi XIII. Medunarodnog kongresa za starokrscansku arheologiju. Split – Porec (25.9.-1.10.1994). III. Split

Janin, R.

1964 Constantinople byzantine: De?veloppement urbain et re?pertoire topographique. A. Berger, “Die Senate von Konstantinopel,”

Boreas 18 (1995)Paris

Jobst, W.

1987 Der Kaiserpalast von Konstantinopel und seine Mosaike. - Antike Welt 18.3, 2–22

Karpp, H.

1966 Die fruhchristlichen und mitellalterlichen Mosaiken in Santa Maria Maggiore zu Rom. Baden-Baden

Kantorowicz, E.

1960 On the Golden marriage ring belt and the marriage rings of the Dumbarton Oaks Collection. – DOP 14, 1 - 16

Kent, J. P.

1978 Roman coins. New York

Kiilerich, B.

1993 Late fourth century classicism in the plastic arts. Odense University Classical Studies 18. Odense

Kleiss, W.

1965 Topographisch-archaologischer Plan von Istanbul. Tubingen

Klumbach, H.

1973 Spatromische Gardehelme. Munich

Kolias, T.

1988 Byzantinische Waffen. Wien

Kondakof, N.P.

1892 Histoire et monuments des emaux byzantins. Frankfort

Kraeling, C. H. (ed.)

1938 Gerasa, City of the Decapolis. New Haven

Lassus, J.

1972 Les portiques d’Antioche. - Antioch-on-the-Orontes 5. Princeton

Laufer, S.

1971 Diokletians Preisedikt. Berlin

Mango, C.

1990 Le de?veloppement urbain de Constantinople (IVe–VIIe sie`cles). - TM, Monographies 2. Paris

Martin, R.

1987 Architecture et urbanisme, Collection de l’E? cole franc?aise de Rome 99. Rome

Martin-Kilcher, St.

1985 Ein silbernes Schwertortband mit Niellodekor und weitere Militarfunde des 3. Jahrhunderts aus Augst. – Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 5, 154 – 157

1998 A propos de la tombe d’un officier Cologne (Severinstor) et de la quelques tombes a armes vers 300. - In: M. Kazanski (ed.) L’Armee Romaine et les Barbares du IIIe au VIIe siecle. Paris, 299 – 312

Matzulewitsch, L.

1929 Byzantinische Antike. Studien auf Grund der Silbergefasse der Ermitage. Berlin, Leipzig

Maxfield, A.

1981 The military decorations of the Roman army. London

Mundell Mango, M., A. Bennet

1994 The Sevso treasure. Part I. – Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series 12,1

Painter, K.

1975 Der Schatz von Mildenhall. – Antike Welt VI, 2 – 13

1977 The Mildenhall treasure. Roman silver from East Anglia. London

1977 The Water Newton Early Christian silver. London

1977 Gold and silver in the Late Roman world. London

1980 Gold and silver in the Roman world. – Aspects of Early Metallurgy. London, 135 – 151

1988 Roman silver hoards: Ownership and Status. – In: F. Barate (ed.) Argenterie romaine et Byzantine. Actes de la Table Ronde, Paris 11-13 octobre 1983. Paris, 97 – 105

1990 The Seuso treasure. – Minerva 1, 4 – 11

Parlaska, K.

1966 Mumienportats und Verwandte Denkmaler. Wiesbaden

Platner, B., T. Ashby

1929 Topographical dictionary of ancient Rome. Oxford

Reece, R.

1997 The myths and messages of silver plate. – Antiquite Tardive 5

Simson, O. G. von

1988 Sacred fortress: Byzantine art and statecraft in Ravenna. Chicago

Spieser, J.-M.

1984 Thessalonique et ses monuments du IVe au VIe siecle. Contribution a l’etude d’une ville paleochretienne. Paris, 7–24.

Southern, P., K. R. Dixon

1996 The Late Roman army. London

Sussenbach, U.

1983 Die “Konstantinischen Prinzen” des Goldglases von Koln-Braunsfeld. – Wallrat-Riclautz Jahrbuch 44, 11 – 28

Tafel, F.

1839 De Thessalonica ejusque agro. Berlin

Tafrali, O.

1913 La topographie de Thessalonique. Paris

Vakalapoulos, A.E.

1972 A history of Thessaloniki. Thessalonike

Velkov, V.

1977 Cities in Thrace and Dacia in late antiquity. Amsterdam

Wheeler, M.

1978 The Golden Gate of Constantinople. – In: Archaeology in the Levant. Essays for K. Kenyon, ed.

R. Moorey and P. Parr. Warminster, 238–41.

Средства за оценяване:

тест

тест