ARHB544 Самостоятелна работа "Монетна иконография"

Анотация:

Паметниците на монетосеченето са носители на обемна по своя характер информация, касаеща много аспекти от цялостното развитие на античния и средновековния свят. Основна цел е запознаването с емпиричния нумизматичен археологически материал и представянето през етапите му на развитие в контекста на цялата антична и средновековна култура. Акцентът е поставен върху характера на изображенията върху аверса и реверса на тракийските, гръцките, римските, византийските и средновековните български монети.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Принципните правила при изобразяването на различни личности, божества и архитектурни паметници върху паметниците на монетосеченето, регулирани от монетното право, както и възможностите за интерпретация на тези изображения.

2) могат:

• Да определят характера на изображенията върху монетите, да ги тълкуват и интерпретират във връзка с исторически личности, събития и архитектурни паметници.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Монетите на тракийските племена и владетели. Проблеми пред интерпретацията на владетелски и божествени образи.

Монетите на гръцките полиси. Символи, божества и емблеми на различните монетарници.

Римско републиканско монетосечене. Развитие на изображенията върху аверса и реверса. Монетни магистрати и техните символи.

Римско императорско монетосечене. Характеристика и иконография на императорския образ.

Римско императорско монетосечене. Характер на изображенията върху реверса.

Византийско монетосечене. Иконография на императорския образ.

Средновековно българско монетосечене. Царска иконография и хералдически знаци.

Литература по темите:

Герасимов Т. Антични монети. София. 1977

Мушмов Н. Антични монети на Балканския полуостров и монетите на

българските царе. София. 1912.

Юрукова, Й. Монетосеченето на градовете в Долна Мизия и Тракия

Адрианопол. София. 1987.

Babelon E. Traite des monnaies greques et romaines. Description historique. Paris, 1927.

Burnett A. Coinage in the Roman World, London 1987.

Carson R.A.G. Coins of the Roman Empire, London 1990.

Foss C. Roman Historical Coins, London 1990.

Head B. V. Historia Nummorum. Chicago. 1967.

Howgego, C. Ancient History from Coins. 1995.

Jurukova J. Griechisches Munzwerk. Die Miinzpragung von Deultum. Berlin. 1973.

Mattingly H. Coins of the Roman Empire in the British Muzeum 4. London. 1950.

Musmov N. Les monnaies et les ateliers monetaires de Serdica. Sofia. 1926.

Reece R. Coinage in Roman Britain, 1987.

Средства за оценяване:

практически задачи