SECB820D Оценка и управление на риска

Анотация:

Курсът “Оценяване и управление на риска” включва в своето съдържание структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на свързани понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти за анализ и оценяване на ефективността на управлението на риска за сигурността.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем системни и устойчиви знания и умения с практическа насоченост към същността, съдържанието и особеностите на управлението на риска.

Основните задачи на обучението се дефинират като:

• задълбочено изучаване на основни, общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури за оценяване и управление на риска.

• усвояване до степен прилагане в практиката на приложни концепции, модели и методи за изграждане и поддържане на процес за оценяване и управление на риска.

Методологията на обучението е съобразена с добрите практики и стандарти. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на дискусии за усвояване на практико-приложни аспекти на получените знания. След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с оценяване и управление на риска за сигурността. В рамките на текущото оценяване обучаемите решават два теста и разработват есе и/или реферат по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Есетата и рефератите се изпращат в електронен вид и се защитават пред преподавателя. При липса на текущо оценяване студентите се явяват на семестриален изпит. Оценката от семестриалния изпит се формира от оценките на писмен изпит под формата на тест и устен изпит по допълнителни въпроси.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията за оценяване и управление на риска;

• основни практико-приложни концепции, модели и методи за идентифициране, анализ и противодействие срещу рисковете за сигурността.

2) могат:

• да установяват и да разбират комплексни взаимовръзки между специализирани термини, казуси, факти и реалии в областта на оценяването и управлението на риска;

• да умеят да използват правилно специфични понятия, подходи и методи в областта на сигурността и управлението на свързаните рискове;

• да разбират и решават изследователски задачи по теми за оценяване и управление на риска за сигурността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за термините и типологиите в областта на общата теория за управление на риска;

• в областта на теорията за сигурност с акцент върху формите за активно въздействие и превантивен характер;

• интерес към изграждане на аналитични способности и умения за прилагане на аналитични методи и моделиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Теория, природа и същност на риска

2 Стандарти в областта на управлението на риска

3 Съдържание на процеса за управление на риска

4 Идентифициране на риска

5 Анализ и оценка на риска

6 Апетит и толеранс към риска

7 Стратегии за противодействие срещу риска

8 Наблюдение и контрол на резултатите от управлението на риска

9 Информация и комуникации при управление на риска

10 Методи и средства за оценяване и управление на риска

Литература по темите:

1. Георгиев В. Оценяване и управление на риска. София, Авангард, 2015

2. Георгиев В. Управление на риска в киберсигурността. София, Авангард, 2013

3. Драганов Хр. Управление на риска. Изд. Тракия, 2003

4. Брусева М. Управление на риска. Варна, Изд. Варненски свободен университет, 2010

5. Попчев И. Стратегии за управление на риска (лекции). София, 2004 www.iict.bas.bg

6. Risk Appetite & Tolerance. Guiding Paper. Institute of Risk Management, Crowe Horvath, 2012

7. The Orange Book. Management of Risk – Principles and Concepts. HM Treasury, 2004

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 25% 25% 50%

ТЕСТ 2 25% 25%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

РЕФЕРАТ 25% 25%

ЕСЕ 25% 25%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки получени от:

- тест: за проверка на степента на усвояване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- устен изпит: по допълнители въпроси, за проверка на способностите на обучаемите да интерпретират получените знания и да ги прилагат в практиката.