SECB010D Мениджмънт в сигурността и отбраната

Анотация:

Курсът дава специализираща подготовка по мениджмънт на сигурността и отбраната. Обхваща раздели: въведение, институционална рамка, кадрови мениджмънт, мениджърски техники, проблеми и предизвикателства, международни въпроси на сигурността и отбраната. Дава базови знания и изгражда умения за казусна дискусия по ключови въпроси на мениджмънта и вземането на решения в сектира за сигурност и отбраната.

Основни цели на курса са:

" Да запознае студентите с теорията и практиката на мениджмънта на сигурността и отбраната

" Да подготви студентите за програмно управление на сектора за сигурност и отбрана.

" Да информира студентите с базова информация и методология за анализ и дискусия на ключови решения в сигурността и отбраната

" Да развие способности за анализ и оценка на политики, програми и проекти в сигурността и обраната

" Да развие умения за идентифициране и изследване на базови проблеми и въпроси на националната сигурност и отбранителните знания

" Да представи и анализира мениджърската практика и опит на други страни

" Да покаже капацитета на ориентирания към резултати подход в сектора за сигурност и отбрана

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

проф. Тилчо Иванов  д-р
доц. Константин Пудин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Да подготвят и предлагат адекватни решения на вземащите решения в сигурността и отбраната

" Добрите практики за мениджмънт на сигурността и отбраната

2) могат:

" Да провеждат адекватни анализи и оценка на политики, програми и проекти в сигурността и отбраната

" Да поемат отговорност за подготвяните публични решения и тяхното прилагане


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основи на мениджмънта на сигурността и отбраната.

1.1. Еволюция на разбирането за сигурност.

1.2. Политически основи на сигурността и отбраната.

1.3. Същност, формално описание и политика за сигурност и отбрана.

1.4. Въведение в мениджмънта на сигурността и отбраната

1.5. Решението в сигурността и отбраната.

1.6. Управленски подходи в сигурността и отбраната.

1.7. Управленски цикъл в сигурността и отбраната.

1.8. Цели на управлението в сигурността и отбраната.

1.9. Стратегическо управление.

1.10. Организационно управление.

1.11. Операционно управление и контрол.

2. Кадрови мениджмънт в сигурността и отбраната.

2.1. Кадрова политика.

2.2. Модели за кадрово планиране.

2.3. Рекрутиране.

2.4. Подбор и селекция.

2.5. Мотивация и лидерство.

2.6. Групи с висока производителност.

2.7. Обучение и тренировка.

2.8. Организационно и кадрово развитие.

3. Мениджърски техники в администрация на сигурността и отбраната.

3.1. Управление с цели.

3.2. Управление по резултати.

3.3. Управление на качеството.

3.4. Управление на аквизицията.

Литература по темите:

A/Нормативни актове

1. Конституция на Р. България, НС, С., 1992.

2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Р. България, С., 1995.

3. Закон за МВР, С., 1997.

4. Закон за Консултативния съвет за национална сигурност, С., 1994.

5. Концепция за национална сигурност на Р. България, С., 1998.

6. Военна доктрина на Р. България, С., 1999.

7. Правилник за кадровата военна служба, С., 2000.

A/Базова

1. Доклад за Националната сигурност на Р. България -С., 1999, 2000, 2001.

2. Бяла книга за отбраната на Р. България, С., 2001.

3. Иванов, Т., Мениджмънт на сигурността и отбраната, УИ "Стопанство", С., 2008.

4. Стайнов П., Управлението на държавата пред и през войната Университетска печатница, С., 1941.

5. Massie, J. L., Essentials of Management, 4th ed., Prentice-Hall, Inc., 1987.

6. Thompson, F., and L. R. Jones, Reinventing the Pentagon, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.

7. Huntington, S. P., The Soldure and the State, The Theory and politics of Civil-Military Relations, Belknap press of Harvard University press, Cambridge, 1985.

8. NATO Handbook - 2001, NATO Office of Information and Press, Brussels, 2001.

9. Cliatt, O. C. Jr., Bulgaria's Quest For Security After The Cold War, The Institute for National Strategic Studies, 1993.

10. Bandow, D., Human resources and Defence Manpower, National Defence University, Washington, D. C., 1990.

11. Handouts, Defence Resources Management Institute, Naval Postgraduate School. Monterey, CA, 1992.

A/Допълнителна

1. Macintosh, M., Managing Britains Defence, MacMilian, London, 1990.

2. Williams, B., Administration of Mobilisation, ICAF, Washington D.C. 1959.

3. Fink, S., Crisis Management, Amacom, 1986.

4. Thompson, D. J., Organizations in Action, Mac Graw-Hill Book Company, New York, 1967.

5. Carnal, C. A., Managing Change in Organizations, Prentice Hall, New York, 1990.

6. Nigro A. F and L. G. Nigro, Modern Public Administration, 3-rd ed., Harper & Row, Publishers, New York, 1973.

12. Bolman L., T. E. Deal, Reframing Organizations, Artistry, Choice, and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1991.

Ганчев А., Какво би трябвало да съдържа един закон за народната отбрана, Сп. "Българска военна мисъл", Кн. 6/1940.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 40 …. %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …20 .... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ ...40 ... %