SECB620D Моделиране при управление при кризи

Анотация:

Kурсът МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ е теоретично и приложно изучаване на две области на знанието. От една страна - процесът на управление при кризи и подпомагане на вземането на решения в този процес. От друга страна - методите за моделиране и средствата за симулационно моделиране в системите за управление при кризи. В него са включени: цели, задачи, принципи и функции на управлението при кризи, както и основни характеристики, етапи, изисквания и процедури. В рамките на приложението на моделиране и симулации за информационно осигуряване на процеса на вземане на решение и обучението, се разглеждат основни методи за моделиране и системи за симулации.

Основни задачи:

- Изучаване на основни аспекти на процеса на управление при кризи;

- Запознаване с методология, средства и програмни среди за моделиране и симулации в системи за управление при кризи

Методология:

Обучението в курса е изградено на базата на разглеждане на учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на семинари за усвояване на получените знания. След изучаване на лекционните материали, обучаемите развиват самостоятелно проблеми от тематиката на курса.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Подходи при планиране и управление при кризи;

- Информационно осигуряване при управление при кризи;

- Методи за моделиране, приложими за подпомагане на управлението при кризи.

2) могат:

- да извършват анализ на кризисни ситуации и прогнозиране;

- да планират процедури за управление при кризи;

- да прилагат методи за подпомагане на информационното осигуряване на процеса на управление.


Предварителни изисквания:
Знания по проблемите на сигурността

Информационни технологииФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Управление на кризи и конфликти. Основни понятия

2 Информационно осигуряване на управлението при кризи

3 Планиране на управлението при кризи

4 Процедури при управление на кризи

5 Обзор на регионални кризи и конфликти

6 Модели и моделиране. Основни понятия

7 Приложение на методите за моделиране в системите за отбраната и сигурността

8 Жизнен цикъл на моделите. Класификация

9 Елементи от теорията на вероятностите

10 Имитационно моделиране

11 Приложение на методите на теорията на игрите при моделиране на конфликтни ситуации. Решаване на оптимизационни задачи с програмен продукт LINGO

12 Софтуер за моделиране. Универсални и специализирани езици

13 Симулации. Видове симулации. Обучение чрез симулации. Компютърно-подпомагани учения

14 Обзор на приложението на компютърни технологии при управление на кризи

15 Приложение на ситуационни игри при подготовката за операции за овладяване на кризи

Литература по темите:

1. Low, Averill. Simulation Modeling and Analysis. 2000.

2. Dunnigan, J.F. Wargames Handbook, 2001.

3. DoD Training with Simulations Handbook. 2003.

4. Professional Wargames Page: StrategyWorld.com.

5. Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.

6. Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.

Допълнителна литература:

1. Каракънева, Ю. Симулационни среди за мозелиране на операции. ВА "Г.С.Раковски", ИПИО, 2003.

2. Glasow, P. and M.Borowski. When Systems are Simulations: T&E, VV&A, or both? ITEA Journal, March/April 1999.

3. Coppieters, D. Military Operational Requirements For Computer Assisted eXercises (CAX) in NATO. SAS-032, RTO-EN-017 Symposium on "Simulation of and for Military Decision Making", 2002.

4. NATO /PfP Distributed Simulation Report Prepared by The NATO Modelling and Simulation Group Modelling and Simulation Co-ordination Office Draft Working Document of 21 January 2003.

5. Millennium Challenge 2002 Model and Simulation Federation 25 June 2002.

6. RTA NATO MODELLING AND SIMULATION GROUP/ Minutes PFP SESSION AT THE 10th NMSG BUSINESS MEETING held in Paris, France on 23 October 2002.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 75 %

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 25%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАР