SECB602D Информационни системи в сигурността

Анотация:

Курсът "Информационни системи в сигурността" е предназначен за усвояване на базови познания за приложението на информационните технологии в сектора за сигурност. Разглеждат се компонентите и принципите на изграждане на информационните системи (ИС) и особеностите на специализираните ИС в отбраната. Курсът обхваща:

" теоретични ракурси на проблема;

" работeн семинар (изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях, или участие в дебат по време на семинарите; в тематичния план са означени със знак );

Обзор върху работата през семестъра.

Формиране на оценката е комплексно по два начина: чрез активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията.

Аспекти при формирането на оценката:

- курсова работа по една от семинарните теми;

- участие в дебат по време на семинарите;

- проект върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Особеностите на информационните системи в сигурността и отбраната;

Задължителните ограниченията свързани със сектора за сигурност.

2) могат:

Да участват в реализацията на малки проекти за информационни системи в сигурността и отбраната;

Да провеждат самостоятелни анализи за развитието на информационните системи за сигурността и отбраната .


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по автоматизирани информационни системи;

- основни понятия от информатиката;

- работата с локални мрежи и ИнтернетФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност, основни компоненти и механизъм на функциониране на информационните системи (ИС)

2 Класификация и еволюция на ИС

3 Представяне, съхранение и достъп до информация и знания (бази от данни, бази от знания) в отбраната и сигурността

4 Модел за управление на ресурсите за отбрана. Същност и приложения. Работа с електронни документи в системи за отбраната

5 АИС на ръководния състав на БА. Основни подсистеми и комплекси

6 Военни приложения на географските информационни системи (ГИС). Място на ГИС в C4I. Разработки на армиите от НАТО

7 Информационна система за оперативен щаб. Същност и основни модули

8 Системи за компютърно подпомагани учения (СКПУ).Технология за работа с моделите, интерфейса и базите от данни в СКПУ

9 Уеб базирани информационни системи. Системи, ориентирани към услуги

10 Семинари и защити на самостоятелните работи

11 Обзор на преподавания материал

Литература по темите:

1. Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив.изд. "Стопанство", С., 2000.

2. Павлов Г., Информационни технологии и системи за сигурността и отбраната, Унив.изд. "Стопанство", С., 2003.

3. Павлов Г., Защита на информацията,Унив.изд. "Стопанство", С., 2010.

4. Шаламанов В., Т. Тагарев. Информационни аспекти на сигурността. Прокон. С., 1996.

Сп. Военен журнал 1,2,5,6/94, 6/95, 2-6/96, 1-4,6/97, 1-6/98,1-6/99, 1-3/2000, 6/2002, 2/2003.

Допълнителна литература

1. Янков Я. и колектив, Икономика, организация и управление на военни системи, Военно издателство, София, 1998

2. Стойков С., Моделиране на йерархични структури и приложението им при организационното устройство на БА, Дисертация, Военна акaдeмия "Г. С. Раковски", 2001, 114 с.

3. Каракънева Ю, Павлов Г.,."Информационните системи в Българската Армия - някои аспекти и перспективи", Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната, Унив. Изд. "Стопанство", 2000, стр. 180-187

4. Колев А., Макариев Вл., Марчев М., Приложение на ГИС за нуждите на тактическото ниво, Сб. Трудове от AFCEA "СОФИЯ 98"., 1998.

5. Колев А., Павлов Г., Върху някои приложения на географска информационна система и метабаза от данни, Научна конференция ComSysTech'2000, Сборник доклади, 2000, III.10-1 - III.10-5.

6. Павлов Г., Каракънева Ю., Стойков С, "Информационните системи в Българската армия и проблемите на оперативната съвместимост" Научна конференция ComSysTech'2000, Сборник доклади, 2000, III.13-1 - III.13-5.

Средства за оценяване:

Формира се от три оценки,получени от:

- два теста - за проверка на степента на усвояване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- самостоятелна курсова работа - представена и защитена, с цел определяне на способностите на студентите да интерпретират получените знания и да ги прилагат в практиката.