NISM115D Разузнавателен анализ

Анотация:

Лекционният курс включва самостоятелно изучаване на основни проблеми на информационно-аналитичната работа и приложението и в сферата на сигурността и обществения ред. Разглеждат се източниците, видовете, начините и методите на придобиване на разузнавателна информация и оценката й. На базата на наличната и обработена информация се разкриват подходите, способите, методите за постигане на адекватна на оперативната обстановка информационна основа. Обръща се особено внимание на спецификата на разузнавателния анализ, като сравнително обособен сектор от сферата на сигурността. Акцентира се на се същността му, като процес, свързан с придобиване на ново знание, за конспиративни по своята същност процеси и обекти на разузнавателен интерес. Аналитичната дейност се разглежда, като основа на прогнозирането, планирането и процеса на управление в сферата на противодействие на престъпността. Стратегическия и тактически анализ се изучават като неделими части от тактическото и стратегическото управление на сектора "сигурност". Наред с лекционните занимания, курсът включва и придобиване на практически знания, навици и умения по изготвяне на аналитични материали, както по време на семинарните занятия, така и при самостоятелна работа.

- Цели:

Придобиване на знания за същността, принципите и методите на аналитичната дейност в сферата на сигурност.

Създаване на базови умения за прилагане на получените знания в реалния аналитичен процес.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Същност на информацията, основни източници,съотнасяне на придобитите познания към актуалната информационна среда;

- Спецификата на обработка и придобиване на разузнавателна информация;

- Методология и инструментариум на анализа и прогнозирането в дейността по противодействие на престъпността;

- Особености на стратегическия и тактическия анализ и връзката им със стратегическото и тактическо управление.

2) могат:

- Прилагане на общите принципи на аналитична дейност към реални практически проблеми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За издирване, подбор и подреждане на конкретна информация от явни източници (медии, Интернет)Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет и съдържание и цели на Разузнавателния анализ. Методика на информационно - аналитичната работа в сферата на сигурността. Същност на информацията. Информационен модел на оперативната обстановка в сферата на противодействие на престъпността. Информационна основа. Източници: придобиване и ползване. Способи за оценка на разузнавателната информация. Информация и дезинформация.

2 Технология на разузнавателния анализ.Анализ на оперативната обстановка. Информационно-аналитична дейност в структурите за обществен ред и сигурност. Разузнавателен анализ на средствата за масова информация. Тактически и стратегически разузнавателен анализ. Тактическо и стратегическо прогнозиране. Анализът основа на стратегическото и тактическото управление. Управление на информационно-аналитичната дейност.

Литература по темите:

Основни източници:

Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.

Допълнителни източници:

Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ "Черноризец Храбър", 2008 г.

Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.

Берже, Ж. Промишленият шпионаж през вековете. Кражба на патенти. - Бизнес детектив, 1994, № 3, с. 50-55.

Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.

Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.

Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.

Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

Драганов, А. Промишлен шпионаж. В: Научен алманах на Варненския свободен университет ,,Черноризец храбър". Серия ,,Икономика и стопанско управление". Варна, 2003, Книжка 3, с. 58-65.

Закон за Специалните разузнавателни средства

Защита на търговската тайна. От практиката на САЩ. С., 1995.

Дячки, С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., 2001

Илиев, И. Полиция: устройство и управление. С., 1995.

Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, 2000.

Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнес сигурността. Варна, 2003.

Наама, К. Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ. - Международни отношения, 2001, № 6, с. 85-88.

Найденов, М. Стопанско разузнаване и фирмена сигурност. Варна, 1999.

Начев, Й. Видове разузнаване. - Военен журнал, 2000, № 1, с. 106-114.

Начев, Й. Корпоративно разузнаване - характеристики и определение. - Военен журнал, 2006, № 2, с. 104-111.

Начев, Й. Научно-техническото разузнаване - ново приоритетно направление в дейността на ЦРУ. - Военен журнал, 2004, № 3, с. 81-88.

Начев, Й. Фирменото и корпоративното разузнаване като частна дейност. - Военен журнал, 2003, № 1, с. 138-149.

Начев, Й. Частната разузнавателна дейност - предпоставки за поява и динамично развитие. - Военен журнал, 2006, № 1, с. 116-126.

Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, "АСИ принт",С, 2010, 268 с.

Радулов,Н, Национална (не)сигурност, "АСИ Принт", С,2012, 444 с.

Ралчев, Г. Защита на търговската тайна. В: Научен алманах на ВСУ ,,Черноризец Храбър". Серия ,,Юридически науки и обществена сигурност". Варна, 2001, Книжка 1, с. 80-90.

Слатински, Н. Измерения на сигурността. С., 2000.

Тарас, А. Наръчник по разузнаване и сигурност. С., 1999.

Трифонов, Т., Г. Ралчев. Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари. С., 2001.

Флекс, С. Как да черпим информация за нашите клиенти. - Бизнес детектив, 1993, № 1, с. 31-37.

Христов, П. Агентурно разузнаване между фирмите. - Бизнес детектив, 1994, № 1, с. 25-28.

Христов, П. Разузнавателна защита на конституционния ред. Историческа ретроспекция. Проблеми на организацията и обществения контрол. Варна, 2003.

На руски:

Виноградов В. Г. Научное предвидение. - М., 1989.

Герасимов И. Д. Научное исследование. - М., 1982.

Жариков Е. Н. Научный поиск. - М., 1990.

Кузнецов И. Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. - Минск, 2000. Логика научного исследования. - М., 1988.

Лукашевич В. К. Научный метод. - М., 1991.

Методологические проблемы социологического исследования. - М., 1989.

Методология развития научного знания. - М., 1990.

Методология в сфере теории и практики. - Новосибирск, 1988.

Методологические проблемы научного знания. - Минск, 1993.

Методы системного педагогического исследования. - Л., 1990.

Олейников В. В. Делайте бизнес надежным и безопасным. - Рыбинск, 1997.

Основы научного исследования: Учебное пособие. - М., 1989.

Петров Ю. А. Теория познания. - М., 1988.

Плэтт В. Стратегическая разведка. - М., 1997.

Предпринимательство и безопасность. - М., 1991.

Проблемы методологии научного познания. - М., 1981.

Проблемы методологии социального познания. - М., 1990.

Роль методологии в развитии науки. - Новосибирск, 1988.

Ронин Р. Своя разведка. - Минск, 1997.

Рузавин Г. И. Научная теория: логико-методологический анализ. - М., 1990.

Системные исследования. - М., 1995.

Скалкова Я. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1989.

Современная логика и методология науки. - М., 1987.

Штофф В. А. Проблемы методологии научного познания, - М., 1994.

Экономическая безопасность предприятия (фирмы). - Минск, 1998.

Юдин Э. Г. Системный подход и принципы деятельности. - М., 1990.

Ярочкин В., Шевцова Т. Словарь терминов и определений по безопасности и защите информации. - М., 1996.

Средства за оценяване:

Формира се две оценки получени от:

- проведени тестове.