MBAM043D Проект: Финанси

Анотация:

Курсът е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

Знаят:

1. категориалния и аналитичен апарат на финансовата наука;

2. всички звена на финансовата система и механизмите на тяхното функциониране.

Могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основни икономически знания - микроикономика и макроикономика;

- Знания по счетоводство.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса 5ч

1тема. Теоретични и практически основи на финансите.

2тема. Публичните финанси. Държавен бюджет

3тема. Теоретични и практически основи на данъка.Данъкоподобни и неданъчни методи.

4тема. Въведение във фирмените финанси.Стойност на парите във времето. Същност на капиталовото бюджетиране

5тема. Дългосрочно финансиране на фирмата 6тема. Краткосрочно финансиране на фирмата 7тема. Финансов анализ на фирмата

8тема. Финансови пазари и финансови посредници

9тема. Банките като финансови посредници.

10тема. Небанкови финансови институции

Втора консултация, обсъждане на курсова работа - 5 ч.

Обсъждане на заданията за курсова работа и изискванията относно обема, структурата и основните литературни източници..

Избор на една от следните теми за курсова работа:

1. Предимства и недостатъци на пропорционалното облагане с данъци - особености на плоския данък в нашата страна.

2.Предимства на лизинга като източник за финансиране на фирмата.

3. Личните финанси - същност и финансово планиране на домакинствата.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане,С., НБУ, 2011

2. Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия - М, С., 2009

3. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

4. Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия - М, С., 2004

5. Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000

Допълнителна литература:

1. Александрова, М. и екип . Финанси - практически моменти, С., 2005

2. Брусарски, Р., Основи на данъчното облагане, С., 1993

3. Динев, Д. Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С., 1994

4. Драганов, Хр. и колектив, Застраховане, София, 1998

5. Мъсгрейв, Р., Държавни финанси - теория и практика, С., 1998

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Вторият компонент за ТО е разработване и участие в семинар по време на втората консултация или изпълнение на курсова работа през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласнографика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.