MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в магистърската програма и обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория. Изучават се: основните измерители на макроикономическата активност; елементите и факторите на съвкупното търсене и съвкупното предлагане, тяхното взаимодействие и условията за постигане на равновесие между тях; цикличните колебания на икономическата активност и проблемите на заетостта и безработицата; колебанията на цените и тяхното въздействие върху икономическата активност; парите и паричния пазар; проблемите на паричната и фискалната политика.

Целта е:

Да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната макроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на явленията в реалната икономика с акцент върху еволюцията на икономическите процеси и икономическата политика в Р. България.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знания за:

Основните принципи, концепции и терминология в областта на пазарната икономика;

източниците на информация за макроикономическите процеси и явления;

2) могат:

да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

критично да оценяват икономическата политика на правителството и да формират собствено мнение по насоките на нейното подобряване;

бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- МикроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Задание

за разработване на проект

към курс "Теория на пазарната икономика"

А. Заглавието на курсовия проект се определяне в една от следните тематични области:

1. Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2012 г. - същност, причини, измерения".

Основни въпроси: причини за възникване на кризата - дерегулиране на финансовия сектор и "финансиализация" на икономиката на САЩ и другите високо развити държави; финансови иновации на фондовия пазар в САЩ и тяхното разпространение в световната икономика; сравнителен анализ на Голямата депресия (1929 - 1933 г.) и глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2012 г.

2. Развитие на кризисните процеси в световното стопанство - регионални и национални особености и специфични черти.

Основни въпроси: либерализация на световните капиталови потоци; глобализация на финансовия сектор; особености на кризата в ЕС и по-специално в страните от еврозоната и в страните извън еврозоната - причини и фактори за прерастване на финансовата криза в криза на държавния дълг; отражение на глобалната криза върху икономиката на развиващите се страни в Азия (по-специално - в Китай), Латинска Америка, Африка.

3. Фискална и парична политика в периода на възникване, развитие и преодоляване на кризата.

Основни въпроси: паричната политика преди и в условията на глобалната криза; роля на централните банки (сравнение между функциите и действията на Федералната резервна система на САЩ и Европейската централна банка); фискалната политика в условията на кризата; асиметрията между обединената парична политика и национално-обособената фискална политика в страните от Еврозоната и нейните последствия; кризата на суверенния дълг - същност и начини за нейното преодоляване.

- Отражение на кризата върху българската икономика: причини, същност, механизми, мащаби; проблеми на паричната и фискална политика; мерки за излизане от кризата; функциониране на паричния съвет в условията на кризата.

4. Дебатът за бъдещето на капитализма в контекста на глобалната финансово икономическа криза от 2008 - 2012 г."

Основни въпроси: сблъсък и противоборство на макроикономически парадигми в търсене на обяснения за причините и същността на кризата от 2008 - 2012 г. и на подходи и средства за нейното преодоляване - позиции и идеи на привържениците и противниците на активна намеса на правителството в икономиката, на представителите на различните школи и направления в съвременната икономическа теория (ключови понятия: "неокласически синтез", "кейнсианство", "монетаризъм", "неолиберализъм", "пазарен фундаментализъм", "либертарианство", "хетеродоксална икономика", "австрийска школа", "постаутистко направление в икономическата теория" и др.)

Б. Съдържание и структура на курсовия проект

Проектът е с обем от около 10 страници

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора на темата на курсовия проект и определя целите и задачите на своето изследване;

- съдържание: структурира се в няколко точки (параграфи) и включва текст, таблици с данни, графики и диаграми. В него студентът анализира дефинирания в заглавието на проекта проблем и на тази основа аргументира и представя в синтезиран вид свои изводи, виждания, оценки, предположения, обобщения, предложения и прогнози;

- заключение;

- списък с използваната литература: описват се използваните литературни и други информационни източници. При описанието се спазват академичните изисквания и се посочват: автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста - и страница. Уебсайтове не могат да бъдат "източници"; посочва се пълния електронен адрес на използвания източник.

Курсовият проект трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма Turnitin за преписани чужди текстове.

Литература по темите:

I. Основна

Ракарова, С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. София, издателство на НБУ, 2012 г.

ІI. Допълнителна

Йотова, Л. и Валентина Алякова. Основи на макроикономиката. София, Университетско издателство Стопанство, 2006 г.

Спасов, Трайчо и Пламен Пашов. Обща теория на пазарното стопанство: Макроикономика с тестове и задачи. София, "Нова звезда", 2002 г.

Стефанов, Ст. "Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика - особености и последствия". Списание "Икономическа мисъл", 2003, № 4.

Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София "Сиела", 1999 г.

ІІІ. Допълнителна литература за курсовия проект

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство "Рива", 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии - съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство "Сиела", 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010 г.

Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство "Еастра холдинг груп" АД, 2009 г.

ІV. Адреси в интернет

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Статистическа служба на европейския съюз (ЕВРОСТАТ): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Българска народна банка: www.bnb.bg

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu/index.bg.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.int/ecb/html/index.bg.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%