MBAM013D Финанси

Анотация:

-Учебната дисциплина "Финанси" има за цел да даде базови, теоретични, специалзирани и приложни знания на студентите за "Публичните финанси" и "Корпоративните финанси"

-Целта на учебната дисциплина "Публични финанси" е студентите да придобият знания за теоретичните и методологични основи на данъците, видовете данъци, данъкоподобните и неданъчните приходи, теоретичните основи на бюджета, бюджетната политика и бюджетната технология,

-Целта на учебната дисциплина "Корпоративни финанси" е студентите да придобият знания за стойността на парите във времето и цената на дълготрайните активи, методите за оценка на риска при инвестиционите проекти, специфичните източници на финансиране, за капиталовата структура на фирмата и възможностите за нейното оптимизиране.

Акцента е поставен върху основните компоненти на финансовата политика, капиталовото бюджетиране, дългосрочното финансиране, управлението на оборотния капитал и финансовото планиране.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите учебната дисциплина студенти:

1)знаят:

-Същността на данъка и видовете данъци.

-Принципите на стойността на парите във времето.

-Източниците за финансиране дейността на фирмата.

-Видовете инвестиционни и финансови решения вземани от финансовия мениджър.

2) могат:

-Да определят дължимите от фирмата преки и косвени данъци и да ги оптимизарат.

-Да изчисляват стойността на парите във времето.

-Да взимат инвестиционни и финансови решения.

-Да избират оптималната комбинация от източници за финансиране дейността на фирмата.

-Да извършват финансов анализ на дейността на фирмата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-По математика и статистика.

-По макроикономика и микроикономика.

-По счетоводство.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЪРВА ТЕМА:

-СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ.

-ФИНАНСОВА СИСТЕМА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

ВТОРА ТЕМА:

-ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

ТРЕТА ТЕМА:

-ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНСТ

-ОСНОВИ НА ДАНЪЦИТЕ

ЧЕТВЪРТА ТЕМА:

-ПРЕКИ И КОСВЕНИ ДАНЪЦИ

ПЕТА ТЕМА :

-ДАНЪКОПОДОБНИ (КВАЗИ ДАНЪЧНИ) ПРИХОДИ

ШЕСТА ТЕМА:

-НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

СЕДМА ТЕМА:

-ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА БЮДЖЕТА

ОСМА ТЕМА:

-БЮДЖЕТНА ТЕХНОЛОГИЯ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

ДЕВЕТА ТЕМА:

-МЕСТНИ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТИ

ДЕСЕТА ТЕМА:

-ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

ЕДИНАДЕСЕТА ТЕМА:

-СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И

-ЦЕНА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

ДВАНАДЕСЕТА ТЕМА:

-ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

ТРИНАДЕСЕТА ТЕМА:

-КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТЕМА:

-ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

ПЕТНАДЕСЕТА ТЕМА:

-НЕТРАДИЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ШЕСТНАДЕСЕТА ТЕМА:

-КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТЕМА:

-ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

ОСЕМНАДЕСЕТА ТЕМА:

-УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТЕМА:

-ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

ДВАДЕСЕТА ТЕМА:

- СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТЕМА:

-УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИТЕ

-ФОНДОВЕ

Литература по темите:

Основна литература:

1. Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане,С., НБУ, 2011

2. Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия - М, С., 2009

3. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

4. Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия - М, С., 2004

5. Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000

Допълнителна литература:

1. Александрова, М. и екип . Финанси - практически моменти, С., 2005

2. Брусарски, Р., Основи на данъчното облагане, С., 1993

3. Динев, Д. Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С., 1994

4. Драганов, Хр. и колектив, Застраховане, София, 1998

5. Мъсгрейв, Р., Държавни финанси - теория и практика, С., 1998

Средства за оценяване:

Писменият изпит се състой от две части:

Първа част - решаване на задачи с относително тегло в общата оценка 50%

Втора част - отговор но открити и закрити въпроси с относително тегло

в общата оценка 50%

Студентите получават отделна оценка на всяка една от двете части, ако една от тях е Слаб 2 от изпита получават комплексна оценка Слаб 2