MBAM005D Корпоративно управление

Анотация:

Предлаганият курс има за цел да представи и запознае студентите с управлението и развитието на големите стопански организации - корпорациите, но също така и да формира първоначални умения по корпоративно управление както в неговите стратегически и тактически измерения, така и по основни оперативно-функционални параметри.

Предвид тази цел курсът е структуриран в три основни блока:

Блок I. Организация и управление - общ преглед: В рамките на този блок се утвърждават базови знания предвид организация и управление;

Блок II. Корпорацията - произход, правен статут, основни модели на корпоративна динамика: Чрез този блок се дават задълбочни знания относно корпоративните организации в глобален план;

Блок III.Функциониране на корпоративната организация: Формират се първоначални умения по управление в стртегически, тактически и оперативно функционални аспекти.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Базови параметри на корпорациите като ключови стопански субекти в национален, регионален и глобален план;

Основни подходи, механизми и техники предвид управление на корпорациите;

Функционални характеристики и модели на функционално управление както в план основни функции - маркетинг, НИРД, производство и продажби, така и в план поддържащи функции - финанси, качество, себестойност, поддръжка на оборудването и човешки фактор.

2) могат:

Да анализират външна и вътрешна среда на функциониране на корпоративните организации;

Да подготвят стратегии за корпоративно управление и осъществят стратегически контрол;

Да изградят базови тактически планове по основни насоки и функции;

Да формират функционални програми и планове по основни и поддържащи функции, както и да управляват оперативно-функционални дейности.

Да осъществят оперативно-линеен контрол на сътрудници, задачи и средства в рамките на корпоративното функциониране.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да имат завършен бакалавърски курс.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Блок І. Организация и управление - общ преглед

2 Блок I.Динамика на управленската практика в Доиндустриалната и Индустриалната епохи

3 Блок I. Динамика на управленската мисъл - основни школи

4 Блок I. Организацията в Информационната епоха - перспективи

5 Блок ІІ.Корпоративна организация - произход, правен статут, проектиране и стартиране

6 Блок II.Собственост и контрол, данъчно облагане на корпорациите

7 Блок II.Базови модели на корпоративна динамика в глобален план

8 Блок II.Проектиране на корпоративна организация

Поддържащи функции - качество, поддръжка на оборудването и човешки фактор

9 Блок III. Управление на стратегическия процес - базови аспекти

Поддържаши функции - финанси и себестойност

10 Блок III.Тактическо корпоративно управление - насоки и механизми

Оперативно управление - ключови параметри

Основни функции - маркетинг и продажби

Литература по темите:

Стефанов Н. Корпоративно управление и организационно развитие. С., ИСУ, 2012;

Мениджмънт и лидерство. Колектив, под редакцията на Д.Панайотов, Изд. Нов Български университет, София, 2008;

Стефанов Н., Й.Йокояма. Японският модел за фирмено управление. С., ИСУ, 2001;

Владимирова К., К. Габровски, Н. Стефанов. Стратегическо управление и стратегическо планиране. София, Изд. "Стопанство", 2005;

Стефанов Н., Е.Кандиларов. Япония-икономика, технологии, иновации и управление", С., "Изток-Запад", 2012.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%