Европейски политики за развитието на транспорта

Програмна схема

Европейски политики за развитието на транспорта

Подготвителен модул

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)