Международен бизнес

Програмна схема

Международен бизнес

Подготвителен модул

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)