TAMB131 Специфични актьорски методи - ІІ част

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програма “Театър”, да въведе основни понятия за това направление - „актьорски методи”.

• Курсът дава възможност за задълбочен работен процес на студентите с изявен актьор, чийто авторски подход в изграждането на ролята е ярко изразен и е представителен за опреден вид театър – съвременен психологически театър;

• Курсът ще бъде полезен както за актьори, танцьори и бъдещи режисьори.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Веселина Раева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципи за работа в съвременния психологически театър

• Връзката между личността на актьора и неговите образи

2) могат:

• Да работят с нови средства през текст и действие

• Да работят със себе си и опита си като с материал за ролята


Предварителни изисквания:
редовност в учебния процес

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Съвременен психологически театър – определение, примери Лекция

Дискусия 1

1

2 Индивидуални подходи към работата върху ролята

Дискусия

2

3 Границите на импровизацията в съвременния психологически театър Практическо занимание 2

4 Работа с обект - партньор

Практическо занимание

2

5 Работа с обект - предмет Практическо занимание 2

6 Създаване на сценичен откъс Практическо занимание 2

7 Текущо оценяване Практическо занимание 1

8 Жанр и средства Лекция

Практическо занимание 1

1

9 Партньорство – видове и начини за провеждане Практическо занимание 2

10 Работа с текст Практическо занимание 2

11 Работа с движение и жест Практическо занимание 4

12 Театрален откъс - теми Дискусия 2

13 Театрален откъс – индивидуални акции Практическо занимание 2

14 Театрален откъс - дуети Практическо занимание 2

15 Текущо оценяване Практическо занимание 1

Литература по темите:

1. Станиславски, К.С., Работа на актьора над себе си в 2 т., и “Работа на актьора над ролята”, С. 1984

2. Страсбърг, Лий, Мечта за страст – развитието на метода, ТБ (Театрален бюлетин), 1988/4 (с.122-155), 5/6 кн (149-224)

3. Еслин, Мартин, Творческият принос на актьора, ТБ, 1983/4, с.96-101

4. Станиславски, К.С., Мисли за театъра. Извадки от бележниците (1898 – 1936), ТБ, 1984/1

5. Даниел, Леон, Игрите... : Опит за мемоари, София : Захарий Стоянов, 1997, 352 с.

6. Лолова, Татяна [Една втора] 1/2 живот : Автобиогр. разказ в един разговор с Георги Каприев : 21 март-25 юни 1996 г. / София : Епсилон-Елст, 1996. - 360 с.

7. Гройс, Любен, Вечно живият театър : Т. 1 - 2; София : Захарий Стоянов, 2002

8. ЧЕХОВ, М.А. Литературное наследие : Т. 1-2 / Михаил Чехов. - 2. изд. , испр. и доп. - Москва : Искусство, 1995.

9. Аусландер, Ф., „Просто бъди самият себе си”: Логоцентризъм и различие в теорията на представлението, В: Hоmo ludens, 2004/10, с.150- 163

10. Кирби, Майкъл, За отсъствието и наличието на актьорска игра в представлението. В: Hоmo ludens, 2004/10, с.199- 216

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.