TAMB127 Практичска работа с музикална композиция

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програма “Театър”, да въведе основни понятия за това направление - „музикака в театъра”.

• Курсът ще бъде полезен както за актьори, така и за танцьори, бъдещи режисьори и композитори на театрална музика.

прочети още

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да разграничават елементи на музикалното произведение и неговата структура

• Видове и жанрове в музиката

• Да определят различни функции на музиката в сценичното действие

• Как се структурира едно произведение

2) могат:

• Да използват и да взаимодействат с музиката на сцена;

• Да приложат знанията си за структурата в музиката към изграждането на театрален откъс;

• Да прилагат средствата на музиката – ритъм, темпо, сила, констраст и т.н. в в театралните си акции.


Предварителни изисквания:
редовност в учебния процес

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Музика – пораждане и форма

2 Музикална среда

3 Работа в музикална среда - без текст

4 Работа в музикална среда - с текст

5 Изграждане на театрален откъс по зададена задача

6 Структура на откъса

7 Текущо оценяване

8 Структура на музикалното произведение

9 Общи структури

10 Глас и музика

11 Чувство и глас

12 Чувство и музика

13 Тишината – акустична среда

14 Действие – тишина - звук

15 Текущо оценяване

Литература по темите:

1. Абрашев, Божидар „Симфонична оркестрация. Общи положения”, изд. "Музика", София, 1996 г.

2. Абрашев, Божидар и колектив „Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти”, изд. "Кибеа", София, 2000 г.

3. Белтрандо-Патие, Мари-Клер „История на музиката” т.1, т.2, изд. "Музика", София, 2006 г.

4. Бритън, Бенджамин “Ръководство за оркестър”

5. Вайс, Дейвид „Възвишено и земно - роман за живота и епохата на Моцарт” София, 1986 г.

6. Лейбовиц, Рене „Фантомите на операта - есе върху оперния театър”, София, 1981 г.

7. Ман, Томас "Доктор Фаустус". Превод от немски Страшимир Джамджиев, изд. "Музика", София, 1981 г.

8. Гротовски, Йежи, Към беден театър, в: Театрален бюлетин, 1984/ 2, 3, 4

9. Гротовски, Йежи, Странстване към театъра на изворите, в: Театрален бюлетин, 1981/2

10. Онегер, Артур „Аз съм композитор”, изд. "Музика", София, 1967 г.

11. Пурталес, Ги дьо „Животът на Ференц Лист. Шопен, или поетът”, изд. "Музика", София, 1986 г.

12. Ролан, Ромен „Бетховен”, изд. "Музика", София, 1964 г.

13. Хесе, Херман “Игра на стъклени перли”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Хемус", София, 1999 г.

14. Хесе, Херман “Степният вълк”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Рива", София, 2007 г.

15. Шафър, Питър – “Амадеус”

16. Hindemith, Paul „Craft of Musical Composition”, London: Schott, 1968.

17. Hofstadter, Duglas “Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid”, Basic Books, 1999

18. Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

19. Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

20. Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W. Norton & Co., 1950.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.