TAMB121 Сценичен текст

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програма “Театър”, да въведе основните понятия за това направление и да демонстрира някои от главните методи на Системата на Станиславски – Граматиката на актьорското майсторство.

• Работата в курса ще се съсредоточи върху изграждането на кратка сценична форма – монолог, работа с прозаичен текст.

прочети още

Преподавател(и):

 Владимир Петков  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните понятия от Системата на К.С.Станиславски

2) могат:

• Да приложат Елементи от Системата на К.С.Станиславски в работата си с прозаичен текст;

• Да правят разлика между литературен и действен анализ на прозаичен текст;

• Да използват ресурсите на разказваческата традиция и да я подчинят на сценична акция;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Текст и театър.

Литературен и действен анализ.

Примери от разказваческата традиция.

Избор на автор и текст.

Анализ на текст.

Преценка на предложените обстоятелства по текст.

Текущо оценяване

Цел, задача, приспособления в изграждане на сценичното повествование.

Специфични речеви характеристики.

Приложение на творческото въображение в работата с текста.

Обект на сценично внимание – партньор или зрител.

Чувство за правда и вяра. Емоционална памет – възпроизвеждане на постигнатото качеството.

Преди и след текста.

Варианти на интерпретациите в зависимост от задачата.

Текущо оценяване

Литература по темите:

1. „Кенет, Рей, Физическият живот на актьора, Разговор с П.Брук и А.Ноубъл, Театрален бюлетин, 1984/5, с.77-85

2. Георгиев, Н., "Анализ на лирическата творба", С., 1985.

3. Коларов, Р., “Литературни анализи”, С., 1995.

4. н.

5. Станиславски, К. С. „Работата на актьора над ролята.”, София: Наука и изкуство, 1977.

6. Станиславски, К. С. „Работата на актьора над себе си. I част.”, София: Наука и изкуство, 1981

7. Станиславски, К.С., Мисли за театъра. Извадки от бележниците. 1898-1936. Театрален бюлетин, 1984/1, 59-92

8. ЧЕХОВ, М. А. Литературное наследие : Т. 1-2 / Михаил Чехов. - 2. изд. , испр. и доп. - Москва : Искусство, 1995.

• Проза по избор

• Приказки, митове, легенди

• Проза от съвременни български автори – Силвия Чолева, Елена Алексиева, Георги Господинов и т.

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.