TAMB005 От звук и жест към образ

Анотация:

В тази си част курсът въвежда студентите в специализирани техники за изграждане на непрекъснато сценично поведение.

Курсът се занимава с идеята за “просто движение” ( движение от една става),неговото развитие и непрекъснатост.

Обособява поредиците: движение -придвижване-поза, дъх-звук-маска на звука,

въвеждане на базова терминология за работа със системите звук и движение –темпоритъм, амплитуда, енергийна графика, тембър, времетраене, пространство

прочети още

Преподавател(и):

 Веселин Мезеклиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите сами да си задават условия при изграждането на непрекъснато поведение, работа в група или дует.

• Изграждане на малки форми базирани върху самостоятелни задачи


Предварителни изисквания:
успешно завършен курс "Психофизическа загрявка на актьора"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Достигане до “просто движение” чрез абстрахиране на движението като механична или природна система или човешко поведение възможно за реконструиране.

2. изследване динамичните характеристики на движението

3. Въвеждане на технологични упражнения за развиване на звук и движение в тенденция, в определен интервал от време и с определена мотивация

4. Прехвърляне на движението по неговия характер

5. Чрез развитие на “просто движение” достигане до общ образ

Обособява поредиците: движение -придвижване-поза, дъх-звук-маска на звука,

6. Обособяване на поредиците движение -придвижване-поза и дъх-звук-маска на звука.

Литература по темите:

Барба, Еуженио. Уголеменото тяло. В сп. Homo Ludens, 2005, бр.

Брук, Питър. Избрани произведения. София, 1978

Гротовски, Йежи. Към беден театър. В Театрален бюлетин, 1984, бр

Гротовски, Йежи. От театралната трупа до изкуството като движение. В сп. Театър, 1999, бр. 3-4

Гротовски, Йежи. Упражнения. В сп. Театър,1999, бр. 3-4

Физическият живот на актьора. Разговор на Кенет Рей с Питър Брук и Адриан Ноубъл. В Театрален бюлетин, 1984, бр. 5

Средства за оценяване:

Формиране на оценката - комплексно по два начина: чрез присъствие (75%)и активност на студента по време на протичането на курса и резултат по конкретни задачи:

ролеви игри

самостоятелна работа

тренинг

презентация