LEAB018 Практически курс по немски език

Анотация:

Студентите получават основни познания по езика и развиват умения на ниво А2, залегнали в Европейската езикова рамка.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Камелия Джурелова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1). знаят синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво A2:

1. сравнителна и превъзходна степен

2. глаголи с дателен падеж и с две допълнения

3. модални глаголи в претеритум (мин. несв. вр.)

4. подчинени изречения за причина и време и др.

5. перфект (мин. св. вр.)

6. предлози с винителен или дателен падеж

7. страдателен залог

8. склонение на прилагателните

9. възвратно местоимение във винителен падеж

10.глаголи с предлози

2). могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво A2:

1. могат да разбират отправени към тях благопожелания и сами да правят такива

2. могат да изразяват мнение за дрехи и жилища

3. да изразяват предимства и недостатъци

4. да разказват за минали неща

5. да правят предложения

6. да попълват документи за кандидатстване за работа

7. да участват в интервю за работа

8. да общуват по теми от ежедневието и политиката


Предварителни изисквания:
Владеене на езика на ниво А1.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Това ти стои добре!

2. Празници, приятели, семейство

3. Съвместно съжителство

4. Училището и след него

5. Новото жилище

6. Мобилни в града

7. Това ми харесва

8. Ела с мен!

9. Търсене на работа

10.Ежедневие и медии

11.Политиката и аз

12.При нас и при вас

Литература по темите:

1). Основна:

Lemcke, Rohrmann, Scherling: Berliner Platz 2 NEU. Deutsch im Alltag, Lehr- und Arbeitsbuch, Langenscheidt Verlag 2010

Lemcke, Rohrmann, Scherling: Berliner Platz 2 NEU. Deutsch im Alltag, Intensivtrainer, Langenscheidt Verlag 2010

Lemcke, Rohrmann, Scherling: Berliner Platz 2 NEU. Deutsch im Alltag, Audio CDs und DVD, Langenscheidt Verlag 2010

2). Допълнителна:

Klipp und Klar, Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch, Klett Edition Deutsch, 2000

Sage und schreibe, Übungswortschatz Grundstufe Deutsch, Klett Edition Deutsch, 2002

Grundstufengrammatik für DAF, Erklärungen, Übungen und Schlüssel, Hueber Verlag

Средства за оценяване:

междинен тест 1 - 10%

междинен тест 2 - 10%

междинен тест 3 - 10%

портфолио - 10%

презентация - 10 %

финален изпит, писмен - 25%

финален изпит, устен - 25%