LEAB016 Практически курс по италиански език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на италиански език на ниво А2 (малко напреднали - COOPERATIVE), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ООК 351 (В1). Тази цел предполага:

• разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в курс ООК 151;

• развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

• усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
ас. Мария Ладовинска  д-р
гл. ас. Десислава Давидова  д-р
преп. Райна Димитрова  
доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк диапазон от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език.

2) могат:

• при слушане да разбират съобщения на един събеседник относно личен опит и събития от ежедневието; да разбират същественото от диалог между няколко участника в обичайна среда; да разбират основното от информация, чута от средствата за масова комуникация с добра акустична характеристика;

• при устна комуникация в директен контакт със събеседник, да продуцират реч, свързана с: пряк обмен на информация по познати теми, изказване на мнение, съгласие, несъгласие; определяне на срещи; телефонен разговор; даване на съвети, предупреждения, съобщения и др.;

• при четене да разбират къси автентични текстове, свързани с нужди от ежедневието, като писма, реклами съобщения, упътване, програма, афиш и др; да извличат обща и специфична (но предсказуема) информация; да боравят с речник при работа с автентични текстове;

• при писане да пишат бележки, свързани с ежедневни нужди, и писма до близки хора; да изложат елементарен разказвателен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• подходящ резултат от входен тест за определяне на ниво

или

• успешно издържан изпит от курс LEAB007.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Пътувания:срещи, запознанства;

пресъздаване на минали събития Минало несвършено време

2 Ваканция и туризъм:спомени за ваканции; разказване на преживявания от миналото

Употреба на минало несвършено в съпоставка с минало свършено

3 Пазаруване 1:облекло и храни

Pronomi diretti

Тест 1

4 Пазаруване 2: сувенири; рекламации и изразяване на протест/несъгласие

Futuro epistemico

5 Изкуство: посещение на галерии и музеи; изразяване на мнение/вкусове

Pronomi indiretti

6 Изкуство: италианско съвременно кино и книги; Свободно време и стил на живот;

изразяване на мнение/вкусове

mi piace/mi è piaciuto

7 Професия:мечтаната и практикуваната професия; изразяване на желание, учтиво искане

Условно наклонение

Междинен тест

8 Образование:курсове и обучение в чужбина; даване на съвети

Условно наклонение

9 Транспортни средства;сравняване на обекти и явления

Степени за сравнение

10 Автомобили/ марки-символи на Италия;изразяване на съгласие,несъгласие, съмнение

Комбинирани местоимения

11 Реклами.Начин на хранене;изразяване на съвет,подкана

Заповедна форма

Тест 2

12 Ориентиране в града;даване на инструкции

Заповедна форма

13 Готвене и здравословен живот; даване на инструкции, предписания

Заповедна форма

14 Съвременно италианско кино

Преговор и подготовка за финален тест

15 Финален писмен и устен изпит

Литература по темите:

1. Alberto Mаzzetti, Marina Falcinelli, Bianca Seravadio. QUI ITALIA: Corso di lingua italiana per stranieri. Primo livello. Ed. Le Monnier, Firenze.

2. Alberto Mаzzetti, Marina Falcinelli, Bianca Seravadio. QUI ITALIA: Corso di lingua italiana per stranieri. Primo livello. Quaderno di esercitazioni pratiche. Ed. Le Monnier, Firenze.

3. T.Marin, S.Magnelli. Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana, livello elementare. Libro dei testi e della grammatica. Ed. Edilingua, Atene Grecia.

4. T.Marin, S.Magnelli. Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana, livello elementare. Libro degli esercizi. Ed. Edilingua, Atene Grecia

5. LINGUAPHONE: Corso d’italiano. Linguaphone Institute Limited, London.

6. K.Katerinov. PARLANDO ITALIANO. Corso multimediale di lingua italiana per stranieri.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 1 10%

МЕЖДИНЕН ТЕСТ 10%

ТЕСТ 2 10%

ПОРТФОЛИО 10%

ФИНАЛЕН УСТЕН ИЗПИТ 30%

ФИНАЛЕН ПИСМЕН ИЗПИТ 30%