LEAB015 Практически курс по френски език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и цели придобиване на компетенции /знания и умения/ по френски език на ниво А2

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Анелия Бръмбарова  д-р
преп. Цветилена Кръстева  
гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
преп. Диан Карагеоргиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни лексикални и граматични особености на фр.език, съответстващи на ниво А2 от Европейската рамка

2) могат

Да прилагат усвоеното на практика


Предварителни изисквания:
френски език на ниво А1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Отношения между приятели, междусъседски отношения, любовни срещи, неизменяеми относителни местоимения, структури с подчинено относително изречение, съгласуване на миналото причастие, непряка реч в сегашно време, преговор на мин.св и мин.несв. време, структури за сравнение, темпорални маркери

Търсене на работа, представяне в професионална среда, съвети за интервю за работа, споделен опит от стажове в предприятие, темпорални маркери- втора част, структури за изразяване на съвети, подчинително наклонение, минало предварително време, неопределителни местоимения и наречия, наречия - видове

Французите видени отвън , зелен туризъм, качество на живот и опозиция Париж/провинция,

Относителни местоимения, показателни местоимения, деепричастие, превъзходна степен

Печатна преса и медии, вестникарски и радио хроники, филмови критики и кинофестивали, номинализация, род на съществителното, подчертаване на отделни изрази, минали времена, страдателен залог, съгласуване на миналото причастие с прякото допълнение, лични местоимения и предлози

Писмена контролна работа

Желания и аспирации за утрешния ден, житейски проект – хуманитарност, реализация на мечтите, начини на изразяване на желание / употреба на изявително и подчинително наклонение/, условно наклонение за изразяване на предположение, начини за изразяване на цел, условно наклонение /проект, нереална ситуация/, конектори за изразяване на причина и следствие

Промяна в живота, в професионалния път, успехи, феминизация на професиите, житейски избори, непреки местоимения - en и y, сегашен и минал инфинитив, непряка реч в минало време, минало време на условното наклонение, близко минало и близко бъдеще в разказ в минало време, изразяване на съжаление - начини

……………..………………………………………

Междинен тест

Околна среда, четене и култура, равенство, ден на жената, подчинително наклонение за изразяване на необходимост, противопоставяне на изявително и подчинително наклонение при изразяване на мнение, увереност, съмнение, желание, констатация в подчиненото допълнително изречение, изразяване на времеви отношения, място на местоименията при двойно заместване,изразяване на мнение, съмнение, желание, чувство, вероятност, възможност - синтез

Вредности – шум, задимяване, нарушители и реакции, живот в квартала – полемики и гражданско поведение,причина- следствие, сегашно причастие - описателност и причинност, минало време на условното наклонение, изразяване на отстъпка и противопоставяне – избор на наклонение

……………..………………………………………

Интернет поколението, технологични новости, ателиета по писане – французите и страстта да пишат, подчинително наклонение за преценка, безлични форми +подчинително или изявително наклонение, въпросителни местоимения, сложни относителни местоимения, притежателни местоимения

Финален тест

Литература по темите:

• Чаушев, А., Практическа граматика на френския език, Летера, софия, 1998.

• Grammaire pratique du francais contemporain, I,II,III, Paris, Sorbonne

• Alter Ego A2

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПОРТФОЛИО 25%