LEAB014 Практическа граматика на английския език (С1)

Анотация:

Курсът е практически и развива уменията на студентите за разпознаване и генериране на граматически правилни структури на английски език до ниво С1. Специално внимание се обръща на онези категории, форми и конструкции, при които се наблюдава асиметрия в сравнение с другите изучавани от студента чужди езици към програмата.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Правилата за разпознаване и генериране на граматически правилни форми, производни думи, словосъчетания, изречения.

2) могат:

Да използват граматически правилни форми и структури на английски език.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Основни изреченски модели

2 BE, have, do

3 Сегашно време и изразяване на бъдещност

4 Минали и перфектни времена

5 Модални глаголи

6 Страдателни конструкции

7 Инфинитив и герундий

8 Строеж на глаголната фраза

9 Съществителни и местоимения

10 Детерминатори: членни форми, показателни,притежателни местоимения и квантори

11 Прилагателни и наречия. Степенуване.

12 Предлози и съюзи

13 Фраза на съществителното

14 Фраза на прилагателното

15 Фраза на наречието

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали в Moodle

• Допълнителна литература:

Michael Swan, Catherine Walter 2011. Oxford English Grammar Course. Advanced.

John Sinclair et al. 2005. Collins Cobuild English Grammar. Harper Collins Publishers.

Michael Vince, Peter Sunderland 2003. Advanced Language Practice. Macmillan.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ТЕСТ 70%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20%

ПОРТФОЛИО 10%