LEAB013 Разговор и слушане с разбиране (на английски език)

Анотация:

Курсът е практически и цели да доразвие уменията на студентите за слушане с разбиране и участие в разговор на английски език. Специално внимание се обръща на специфични техники и стратегии при вербална и невербална комуникация със англоговорящи събеседници.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Десислава Дуриданова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Специфични правила за извличане на необходима информация от различни аудио/видео източничници.

Специфични правила за предаване на необходима информация при устно общуване с англоговорящи събеседници.

2) могат:

Да използват широк набор от стратегии и тактики за извличане и предаване на информация при различни форми на устно общуване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В2 от Европейската езикова рамка. Студентите трябва да са преминали първоначалния курс на обучение предходния семестър: курс LEAB004 Разговор и слушане с разбиране (на английски език)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Специфични стратегии и тактики при слушане лекция 2

2 Специфични стратегии и тактики при говорене лекция 2

3 Вербална и невербална комуникация. лекция 2

4 Език и контекст лекция 2

5 Подбор на вербални и невербални според контекста на комуникацията. лекция 2

Литература по темите:

лекции в e-edu.nbu.bg

Средства за оценяване:

ТЕСТ 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

ПОРТФОЛИО 20%

УСТЕН ИЗПИТ 30%